Povinné informace | Podatelna

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název: Obec Sokolnice
 1. Důvod a způsob založení

Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích. Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost, jsou uvedeny zejména v částech uvedeného zákona:

 • Hlava I. Obecná ustanovení
 • Hlava II. Samostatná působnost obce
 • Hlava III. Přenesená působnost
 • Hlava IV. Orgány obce
 • Hlava V. Orgány zastupitelstva a rady obce
 1. Organizační struktura 
   
 2. Kontaktní spojení
   
 3. Případné platby můžete poukázat na účet:
  Česká spořitelna a.s.
  č.ú.: 1343297349/0800
 1. IČO: 00282596
 1. DIČ: CZ00282596, plátce DPH
 1. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce
 1. Žádosti o informace
 • Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště žadateli okamžitě.
 • Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Pro podání písemné žádosti a pro podání odvolání je stanoven formulář s názvem "Informace dle zákona č. 106/99"
 • Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
 • OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
 • Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
 • Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů 
 • Můžete použít i elektronický formulář
 1. Příjem žádostí a dalších podání
 • Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Sokolnice (dále jen OÚ).
 • Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ.
  K podání žádosti je možné použít formulář: formulář ve formátu excel, formulář ve formátu PDF
 • Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
 • Odvolání musí obsahovat:
  • Jméno, příjmení, adresu žadatele
  • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
  • datum podání odvolání
  • vlastnoruční podpis žadatele 
 1. Opravné prostředky
 • Poskytnutí informací do15dnů ode dne přijetí žádosti § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 3.
 • Prodloužení lhůty maximálně do 10dnů § 14 odst. 5 a § 20 odst. 3.
 • Rozhodnutí o odepření informací do 15dnů ode dne přijetí žádosti § 15 odst. 1
 • Odložení žádosti do 3 dnů § 14 odst. 3 b)
 • Výzva k upřesnění žádosti do 7dnů § 14 odst. 3 a)
 • Lhůta v jaké musí být žádost žadatelem upřesněna do 30 dnů § 14 odst. 3 a)
 • Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení § 16 odst. 1
 • Lhůta pro odvolání při neposkytnutí informací 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti § 15 odst. 4
 • Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů ode dne předložení odvolání odvolacímu orgánu § 16 odst. 3
 1. Formuláře
  Formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz
   
 2. Platné obecně závazné vyhlášky obce Sokolnice
 1. Důležité informace
 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   
 2. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  
  za rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

   
 3. Seznam organizací 
  Základní škola
  Mateřská škola
  Svaz dobrovolných hasičů
  Myslivecké sdružení
  Svaz rybářů Sokolnice
  TJ Sokol Sokolnice

Poskytnutí informací - 3/2021-SÚ-0732


Poskytnutí informací - 1/2021-SÚ-0029


Poskytnutí informací - 12/2020-KS-4462


Poskytnutí informací - 12/2020-SÚ-4315


Poskytnutí informací - 12/2020-KS-4342


Poskytnutí informací - 05/2020-SÚ-1690


Poskytnutí informací - 04/2020-SÚ-1467


Poskytnutí informací - 03/2020-SÚ-0958


Poskytnutí informací - 03/2020-SÚ-0919


Poskytnutí informací - 03/2020-SÚ-0957


Poskytnutí informací - 03/2020-SÚ-0796


Poskytnutí informací - 02/2020-SÚ-0441


Poskytnutí informací - 12/2019-KS-3737


Poskytnutí informací - 11/2019-SÚ-3130


Poskytnutí informací - 10/2019-SÚ-2942


Poskytnutí informací - 10/2019-SÚ-2801


Poskytnutí informací - 8/2019-KS-2316

2316_2019 (34 KiB)

Poskytnutí informací - 8/2019-SÚ-2224


Poskytnutí informací - 7/2019-SÚ-2123


Poskytnutí informací - 1/2019-KS-094


Poskytnutí informací - 12/2018-KS-3105


Poskytnutí informací - 12/2018-KS-3039


Poskytnutí informací - 11/2018-KS-2939


Poskytnutí informací - 11/2018-KS-2895


Poskytnutí informací - 10/2018-KS-2547


Poskytnutí informací - 10/2018-KS-2513


Poskytnutí informací - 10/2018-KMS-2472


Poskytnutí informací - 9/2018-KS-2233


Poskytnutí informací - 8/2018-KS-1998


Poskytnutí informací - 7/2018-KS-1799


Poskytnutí informací - 7/2018-SÚ-1742


Poskytnutí informací - 6/2018-SÚ-1431


Poskytnutí informací - 6/2018-KS-1427


Poskytnutí informací - 5/2018-KS-1137


Poskytnutí informací - 4/2018-KS-0912


Poskytnutí informací - 3/2018-KS-0621


Poskytnutí informací - 2/2018-KS-0485


Poskytnutí informací - 2/2018-SU-0396


Poskytnutí informací - 2/2018-SU-0365


Poskytnutí informací - 1/2018-KS-11


Poskytnutí informací - 12/2017-SU-3404


Poskytnutí informací - 12/2017-KS-3185

Žádost pana ............... , zn.: 12/2017-KS-3185
Poskytnutá informace.pdf
 


Poskytnutí informací - 11/2017-KS-2949

Žádost pana ............... , zn.: 11/2017-KS-2949
        

Poskytnutí informací - 10/2017-KS-2601

Žádost pana ............... , zn.: 10/2017-KS-2601
        

Poskytnutí informací - 9/2017-KS-2525

Žádost pana ............... , zn.: 9/2017-KS-2525
        

Poskytnutí informací - 10/2017-SU-2386

Žádost paní ............... , zn.: 10/2017-KS-2386
        

Poskytnutí informací - 9/2017-KS-2400

Žádost pana ............... , zn.: 9/2017-KS-2400
        

Poskytnutí informací - 08/2017-KMS-2327

Žádost pana ............... , zn.: 08/2017-KMS-2327
        

Poskytnutí informací - 8/2017-KS-2171

Žádost Kross, s.r.o., Praha, zn.: 8/2017-KS-2171
        

Poskytnutí informací - 7/2017-KS-2001


Poskytnutí informací - 7/2017-KS-2001

Žádost CODES CZ, s.r.o., Trutnov, zn.: 7/2017-KS-2001
        

Poskytnutí informací - 7/2017-KS-1952

Žádost pana ............... , zn.: 7/2017-KS-1952
        

Poskytnutí informací - 7/2017-KS-1818

Žádost REMA AOS, a.s., Praha, zn.: 7/2017-KS-1818
        

Poskytnutí informací - 7/2017-KS-1820

Žádost pana ..................................  zn.: 7/2017-KS-1820
        

Poskytnutí informací - 6/2017-KS-1657

Žádost Českomoravská světelná s.r.o., Bohumilice, zn.: 6/2017-KS-1657
        

Poskytnutí informací - 6/2017-KS-1563

Žádost pana ..................................  zn.: 6/2017-KS-1563
        

Poskytnutí informací - 05/2017-KMS-1265

Žádost pana ..................................  zn.: 05/2017-KMS-1265
        

Poskytnutí informací - 5/2017-KS-1483

Žádost pana ..................................  zn.: 5/2017-KS-1483
        

Poskytnutí informací - 5/2017-KS-1250

Žádost pana ..................................  zn.: 5/2017-KS-1250
        

Poskytnutí informací - 4/2017-KS-1134

Žádost pana ..................................  zn.: 4/2017-KS-1134
        

Poskytnutí informací - 4/2017-KS-0984

Žádost pana ..................................  zn.: 4/2017-KS-0984
        

Poskytnutí informací - 3/2017-KS-0650

Žádost pana ..................................  zn.: 3/2017-KS-0650
        

Poskytnutí informací - 3/2017-KS-0857

Žádost pana ..................................  zn.: 3/2017-KS-0857
        

Poskytnutí informací - 2/2017-KS-0477

Žádost pana ..................................  zn.: 2/2017-KS-0477
        

Poskytnutí informací - 02/2017-KS-0495

Žádost  Istav Media, s.r.o., Praha, zn.: 02/2017-KS-0495
        

Poskytnutí informací - 2/2017-KS-0365

Žádost pana ..................................  zn.: 2/2017-KS-0365
        

Poskytnutí informací - 1/2017-KS-0266

Žádost pana ..................................  zn.: 1/2017-KS-0266
        

Poskytnutí informací - 1/2017-KS-0250

Žádost pana ..................................  zn.: 1/2017-KS-0250
        

Poskytnutí informací - 1/2017-KS-0234

Žádost AK Doleček Kahounová Sedláčková, zn.: 1/2017-KS-0234
        

Poskytnutí informací - 12/2016-KS-3833

Žádost AK Doleček Kahounová Sedláčková, zn.: 12/2016-KS-3833
        

Poskytnutí informací - 11/2016-KS-3628

Žádost pana ..................................  zn.: 11/2016-KS-3628
        

Poskytnutí informací - 11/2016-SÚ-3354

Žádost pana ..................................  zn.: 11/2016-SÚ-3354
        

Poskytnutí informací - 11/2016-KS-3456

Žádost pana ..................................  zn.: 11/2016-KS-3456
        

Poskytnutí informací - 11/2016-KS-3351

Žádost pana ..................................  zn.: 11/2016-KS-3351
        

Poskytnutí informací - 10/2016-SÚ-3206

Žádost paní ..................................  zn.: 10/2016-SÚ-3206
        

Poskytnutí informací - 10/2016-KS-3211

Žádost pana ..................................  zn.: 10/2016-KS-3211
        

Poskytnutí informací - 10/2016-KS-3047

Žádost paní ..................................  zn.: 10/2016-KS-3047
        

Poskytnutí informací - 10/2016-KS-3053

Žádost pana ..................................  zn.: 10/2016-KS-3053
        

Poskytnutí informací - 09/2016-KS-2938

Žádost pana ..................................  zn.: 09/2016-KS-2938
        

Poskytnutí informací - 09/2016-KS-2701

Žádost pana ..................................  zn.: 09/2016-KS-2701
        

Poskytnutí informací - 07/2016-KS-2140

Žádost SPELOS, Revoluční 1200/16, Praha, zn.: 07/2016-KS-2140
        

Poskytnutí informací - 06/2016-KS-1977

Žádost JUDr. Kateřiny Sekaninové, zn.: 06/2016-KS-1977
        

Poskytnutí informací - 06/2016-KS-1884

Žádost pana ........................., Sokolnice, zn.: 06/2016-KS-1884
        

Poskytnutí informací - 06/2016-KS-1853

Žádost pana ........................., Sokolnice, zn.: 06/2016-KS-1853
        

Poskytnutí informací - 04/2016-SU-1064

Žádost paní ........................., Újezd u Brna, zn.: 04/2016-SU-1064
        

Poskytnutí informací - 02/2016-KS-0523

Podáno odvolání, spis postoupen na krajský úřad, rozhodnutí obce zrušeno, nové projednání žádosti, poskytnutí informace částečně odmítnuto.
        

Poskytnutí informací - 02/2016-KS-0332

Žádost  Istav Media, s.r.o., Praha, zn.: 02/2016-KS-0332
        

Poskytnutí informací - 01/2016-SU-1826

Žádost  občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice, zn.: 01/2016-SU-1826
        

Poskytnutí informací - 11/2015-SU-1603

Žádost  pana............................, Brno,  zn.: 11/2015-SU-1603

Poskytnutí informací - 11/2015-SU-1478

Žádost  pana............................, Telnice,  zn.: 11/2015-SU-1478

Poskytnutí informací - 10/2015-SU-1388

Žádost  pana............................, Telnice,  zn.: 10/2015-SU-1388

Poskytnutí informací - 09/2015-SU-1247

Žádost  paní............................, Měnín,  zn.: 09/2015-SU-1247

Poskytnutí informací - 06/2015-SU-0839

Žádost  občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 06/2015-SU-0839

Poskytnutí informací - 06/2015-SU-0720

Žádost pana ........................................, Telnice, zn.: 06/2015-SU-720

Poskytnutí informací - 05/2015-KS-0782

Žádost Heagl, s.r.o., Na Vyhlídce 2582, 738 01  Frýdek-Místek, zn.: 05/2015-KS-0782.
   

Poskytnutí informací - 04/2015-SU-457

Žádost pana ........................................, Měnín, zn.: 04/2015-SU-457
        

Poskytnutí informací - 04/2015-SU-420

Žádost pana ........................................, Telnice, zn.: 04/2015-SU-420
        

Poskytnutí informací - 02/2015-KS-0140

Žádost  paní ......................................., Sokolnice, zn.: 01/2015-KS-0140
        

Poskytnutí informací - 01/2015-SU-65

Žádost  občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice, zn.: 01/2015-SU-65
        

Poskytnutí informací - 10/2014-KS-1452

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 10/2014-KS-1452.
   

Poskytnutí informací - 09/2014-SU-1480

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice, zn.: 09/2014-SU-1480
   

Poskytnutí informací - 09/2014-KS-1396

Žádost občanského sdružení - OŽIVENÍ o.s., Lublaňská 18, 120 00 Praha, zn.: 09/2014-KS-1396.
   

Poskytnutí informací - 09/2014-KS-1304

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 09/2014-KS-1304.
   

Poskytnutí informací - 08/2014-KS-1253

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 08/2014-KS-1253.
   

Poskytnutí informací - 07/2014-KS-0841

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 07/2014-KS-841.
   

Poskytnutí informací - 06/2014-KS-0727

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 06/2014-KS-727.
   

Poskytnutí informací - 05/2014-SÚ-0818

Žádost firmy EEIKA Brno s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, zn.: 05/2014-SÚ-818.
   

Poskytnutí informací - 06/2014-KS-0669

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 06/2014-KS-669.
   

Poskytnutí informací - 06/2014-KS-0713

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 06/2014-KS-713.
   

Poskytnutí informací - 06/2014-KS-0668

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 06/2014-KS-668.
   

Poskytnutí informací - 05/2014-KS-0648

Žádost paní ........................ Sokolnice, zn.: 05/2014-KS-648.
 

Poskytnutí informací - 05/2014-KS-0580

Žádost  Business Media CZ s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5,  zn.: 05/2014-KS-580
Informace shromážděna, zaslána výzva k úhradě, úhrada neprovedena, žádost odložena.
 

Poskytnutí informací - 05/2014-KS-0526

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2014-KS-526.
   

Poskytnutí informací - 04/2014-KS-0393

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 04/2014-KS-393.
   

Poskytnutí informací - 03/2014-KS-0370

Žádost  Business Media CZ s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5,  zn.: 03/2014-KS-370
Informace shromážděna, zaslána výzva k úhradě, úhrada neprovedena, žádost odložena.
 

Poskytnutí informací - 03/2014-KS-266

Žádost společnosti Insgraf s.r.o., Albrechtická 164, Český Těšín,  zn.: 03/2014-KS-266
  

Poskytnutí informací - 03/2014-KS-245

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 03/2014-KS-245
  

Poskytnutí informací - 12/2013-SÚ-1973

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 12/2013-SÚ-1973.
   

Poskytnutí informací - 02/2014-KS-159

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 02/2014-KS-159.
   

Poskytnutí informací - 12/2013-KS-1578

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 12/2013-KS-1578.
    

Poskytnutí informací - 12/2013-KS-1538

Žádost paní ..............................., Pozořice,  zn.: 12/2013-KS-1538.
    

Poskytnutí informací - 11/2013-KS-1332

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 11/2013-KS-1332.
    

Poskytnutí informací - 11/2013-KS-1442

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 11/2013-KS-1442.
Podána stížnost na postup obce, spis postoupen na krajský úřad, krajský úřad stížnost neřešil. 
  

Poskytnutí informací - 10/2013-KS-1165

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 10/2013-KS-1165.
    

Poskytnutí informací - 08/2013-KS-1029

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 08/2013-KS-1029.
    

Poskytnutí informací - 07/2013-SÚ-1133

Žádost Ing. Františka Zavadila,  zn.: 07/2013-SÚ-1133. Zaslána výzva k upřesnění žádosti, žádost doplněna.
    

Poskytnutí informací - 08/2013-KS-940

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 08/2013-KS-940
    

Poskytnutí informací - 07/2013-KS-898

Žádost JUDr. Lukáše Frencla, zn.: 07/2013-KS-898
     

Poskytnutí informací - 07/2013-KS-816

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice, zn.: 07/2013-KS-816
 

Poskytnutí informací - 07/2013-KS-817

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice, zn.: 07/2013-KS-817
Podáno odvolání, spis postoupen na krajský úřad, rozhodnutí obce zrušeno, nové projednání žádosti, poskytnutí informace částečně odmítnuto.

Poskytnutí informací - 06/2013-KS-698

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice, zn.: 06/2013-KS-698
 

Poskytnutí informací - 05/2013-SU-759

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2013-SU-759
    

Poskytnutí informací - 05/2013-SU-578

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2013-SU-578
    

Poskytnutí informací - 05/2013-KS-577

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2013-KS-577
    

Poskytnutí informací - 04/2013-KS-478

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 04/2013-KS-478
    

Poskytnutí informací - 03/2013-KS-295

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 03/2013-KS-295
    

Poskytnutí informací - 02/2013-KS-163

Žádost společnosti Business Media CZ s.r.o., Praha, zn.: 01/2013-KS-163
     

Poskytnutí informací - 02/2013-KS-185

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 02/2013-KS-185
Poskytnutí informace částečně odmítnuto, podáno odvolání, spis postoupen na krajský úřad, rozhodnutí obce zrušeno, nové projednání žádosti, poskytnutí informace částečně odmítnuto.
     

Poskytnutí informací - 12/2012-KS-1540

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 12/2012-KS-1540
     

Poskytnutí informací - 11/2012-KS-1402

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 11/2012-KS-1402
     

Poskytnutí informací - 11/2012-KS-1330

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 11/2012-KS-1330
   

Poskytnutí informací - 10/2012-KS-1153

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 10/2012-KS-1153
 

Poskytnutí informací - 10/2012-KS-1193

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 10/2012-KS-1193
   

Poskytnutí informací - 10/2012-KS-1152

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 10/2012-KS-1152
       

Poskytnutí informací - 09/2012-KS-1038

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 09/2012-KS-1038
        

Poskytnutí informací - 08/2012-KS-934

Žádost - Miloš Vránek,  zn.: 08/2012-KS-934
 

Poskytnutí informací - 08/2012-KS-920

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 08/2012-KS-920
   

Poskytnutí informací - 07/2012-KS-758

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 07/2012-KS-758
      

Poskytnutí informací - 07/2012-KS-773

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2012-KS-773
Poskytnutá informace.pdf, podána stížnost na postup obce, spis postoupen na krajský úřad, stížnost krajem zamítnuta.
    

Poskytnutí informací - 07/2012-SU-793

Žádost - Miloš Vránek,  zn.: 07/2012-SU-793
           

Poskytnutí informací - 05/2012-SU-736

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2012-SU-736
Informace shromážděna, zaslána výzva k úhradě, úhrada neprovedena, podána stížnost na postup SÚ, spis postoupen na krajský úřad, úhrada odvolacím orgánem snížena.
     

Poskytnutí informací - 05/2012-KS-613

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2012-KS-613
       

Poskytnutí informací - 04/2012-KS-448

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 04/2012-KS-448
  

Poskytnutí informací - 04/2012-KS-433

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 04/2012-KS-433
  

Poskytnutí informací - 01/2012-KS-085

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 01/2012-KS-085
Poskytnutí informace odmítnuto (informace neexistuje), podáno odvolání, odvolání KrÚ JMK zamítnuto.
    

Poskytnutí informací - 05/2012-KS-492

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2012-KS-492
Informace shromážděna, zaslána výzva k úhradě, úhrada neprovedena, podána stížnost na postup obce, zaslána nová výzva k úhradě, úhrada neprovedena, podána stížnost na postup obce, spis postoupen na krajský úřad, krajský úřad stížnost zamítl, úhrada neprovedena.
Oznámení o odložení žádosti.
 

Poskytnutí informací - 02/2012-KS-226

Žádost  Business Media CZ s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5,  zn.: 02/2012-KS-226
Informace shromážděna, zaslána výzva k úhradě, úhrada neprovedena, žádost odložena.    
  

Poskytnutí informací - 04/2012-KS-463

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 04/2012-KS-463
  

Poskytnutí informací - 05/2012-KS-481

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2012-KS-481
     

Poskytnutí informací - 04/2012-KS-462

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 04/2012-KS-462
 

Poskytnutí informací - 04/2012-KS-434

Žádost  - Jan Parma,  zn.: 04/2012-KS-434
Poskytnutí informace odmítnuto, podáno odvolání, spis postoupen na krajský úřad, rozhodnutí obce zrušeno, nové odmítnutí žádosti, opět podáno odvolání, spis postoupen na krajský úřad, rozhodnutí obce zrušeno, poskytnutí informace opět odmítnuto, podáno nové odvolání, spis postoupen na krajský úřad, rozhodnutí obce zrušeno, poskytnutí informace s konečnou platností odmítnuto.
    

Poskytnutí informací - 01/2012-KS-061

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 01/2012-KS-061
Poskytnutí informace odmítnuto (informace neexistuje), podáno odvolání, odvolání KrÚ JMK zamítnuto.   
  

Poskytnutí informací - 05/2012-KS-483

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 05/2012-KS-483
  

Poskytnutí informací - 01/2012-KS-062

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 01/2012-KS-062
  

Poskytnutí informací - 02/2012-KS-227

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 02/2012-KS-227
  

Poskytnutí informací - 04/2012-KS-375

Žádost občanského sdružení - PRO Sokolnice, Komenského 113, Sokolnice,  zn.: 04/2012-KS-375
  
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti