Povinné informace | Podatelna

Povinně zveřejňované informace

podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 1. Oficiální název
  Obec Sokolnice
 1. Důvod a způsob založení
  Právní úprava:
  Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů.

Obec Sokolnice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce Sokolnice má 15 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada obce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada obce Sokolnice má 5 členů. Obec Sokolnice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24. 11. 1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Sokolnice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 1. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu
   
 2. Kontaktní spojení
  Přehled kontaktních spojení.
   
 3. Případné platby můžete poukázat na účet:
  Česká spořitelna a.s.
  č.ú.: 1343297349/0800
 1. IČO 
  00282596
 1. DIČ
  CZ00282596, plátce DPH
 1. Dokumenty

 1. Žádosti o informace

 • Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště žadateli okamžitě.
 • Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Pro podání písemné žádosti a pro podání odvolání je stanoven formulář s názvem "Informace dle zákona č. 106/99".
 • Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
 • OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
 • Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
 • Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů. 
 • Můžete použít i elektronický formulář.
 1. Příjem žádostí a dalších podání
 • Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Sokolnice (dále jen OÚ).
 • Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ.
  K podání žádosti je možné použít formulář: formulář ve formátu excel, formulář ve formátu PDF.
 • Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
 • Odvolání musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, adresu žadatele
  • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
  • datum podání odvolání
  • vlastnoruční podpis žadatele. 
Obecní úřad přijímá elektronické dokumenty i na technických nosičích dat typu CD, DVD a paměťové médium USB.
CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660.
Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS, nebo v následujících formátech pdf, PDF/A.
 
 1. Předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací

 2. Licenční smlouvy
  Vzor licenční smlouvy

 3. Výroční zpráva (dle zák. č. 106/1999 Sb.)
  Výroční zprávy včetně příloh

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti