Povinné informace | Podatelna

Poplatek za odpad v roce 2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních odpadů v roce 2020 je stanoven na částku 600,- Kč na osobu a rok.
Poplatek je splatný do 31. března 2020.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Žádáme poplatníky o vyplnění přihlášky, která bude platná i pro další roky.


Poplatek za psa 2020

Žádáme všechny držitelé psů, o vyplnění nové příhlášky k poplatku za držení psa platné k 1.1.2020 včetně čísla čipu a známky.

Místní poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců a poplatníkem je držitel psa.
Poplatek je splatný do 31. března. 2020
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa: 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 500,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu: 100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu: 300,- Kč.
Text obecně závazné vyhlášky, kterou je poplatek stanoven.
Místní poplatek ze psa je možné zaslat na účet obce Sokolnice u České spořitelny a.s., číslo účtu: 1343297349/0800.
Při úhradě místního poplatku za psa se použije jako variabilní symbol číslo 1341, za které se doplní číslo popisné nemovitosti, ve které se pes nachází. V případě nemovitosti kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (vše bez mezer, pomlček apod.).

 


Poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a činí:
a) kulturní akci ...............................… 10 %,
b) sportovní akci .........................…… 10 %,
c) prodejní akci ................................... 20 %,
d) reklamní akci .............................…. 20 %.
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce.
Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.  Od poplatku se dále osvobozují sportovní a kulturní akce, které pořádají tělovýchovné, tělocvičné a jiné zájmové organizace a školy. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je rozsáhle popsán ve vyhlášce číslo 05/2012 (článek 8 až 14 této vyhlášky).

Poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. 
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den .............................… 6,- Kč. 
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 
Od poplatku jsou osvobozeni ubytovatelé, kteří nejsou založeni za účelem podnikání a jejichž zřizovatelem je územně samosprávný celek – obec nebo kraj.
Text obecně závazné vyhlášky, kterou je poplatek stanoven.

Ceník vodného a stočného

Ceny v Kč/m³  (k ceně se připočítává DPH v platné výši)

  vodné stočné celkem
Sokolnice 2013 26,90 27,20 54,10
Sokolnice 2014 27,22 27,20 54,10
Sokolnice 2015  27,22 27,20 54,42
Sokolnice 2016 27,22 27,20 54,42
Sokolnice 2017 27,22 27,20 54,42
Sokolnice 2018 28,04 27,79 55,83
Sokolnice 2019 31,05 30,95 62,00
Sokolnice 2020 do 30.04.2020 43,48 40,99 84,47
Sokolnice 2020 od 01.05.2020 41,59 39,21 80,80

Inzerce v místním zpravodaji

 
 Název
               Rozměr    Plocha    Černobílý cena    Barevný cena
 Úvodní strana      18 x 22,1 cm  398 cm2   1200 Kč  4000 Kč
 Formát A4  18 x 26,7 cm  480 cm2  1500 Kč  5000 Kč
 Formát A5 na výšku  11,9 x 16,5 cm  196 cm2  600 Kč  2000 Kč
 Fromát A5 na šířku  18 x 13 cm  234 cm2  700 Kč  2300 Kč
 Formát A6 na výšku  8,8 x 13,5 cm  118 cm2  350 Kč 1200 Kč
 Formát A6 na šířku  11,9 x 8,5 cm  98 cm2  300 Kč 1000 Kč
 Formát A7  8,8 x 7 cm  61 cm2  200 Kč  600 Kč
 Formát 1/3 A4  18 x 8,5 cm  153 cm2  500 Kč  1500 Kč
 Řádková inzerce Individuálně dle rozměru       
 Formát na šířku 2 sloupců  11,9 x násobek 4,45 cm  1 cm2  3,00 Kč  10 Kč
 Formát na šířku 1 sloupce  5,8 x násobek 4,45 cm  1 cm2  3,00 Kč 10 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. 


Kopírování a faxování

Černobílá kopie jednostranná – formát A4 a menší
1,00 Kč/ks
Černobílá kopie dvoustranná – formát A4 a menší
2,00 Kč/ks
Černobílá kopie jednostranná – formát A3
2,00 Kč/ks
Černobílá kopie dvoustranná – formát A3
4,00 Kč/ks
Barevná kopie jednostranná – formát A4 a menší
12,00 Kč/ks
Barevná kopie dvoustranná – formát A4 a menší
24,00 Kč/ks
Barevná kopie jednostranná – formát A3
24,00 Kč/ks
Barevná kopie dvoustranná – formát A3
48,00 Kč/ks
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice

Rada obce Sokolnice schválila Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice (dále jen „Sazebník“. Podle Sazebníku se oceňují práva odpovídající věcnému břemeni v případech, kdy jednotlivé druhy zásahu na nemovitém majetku obce Sokolnice jsou obsahem Sazebníku. V ostatních případech se právo odpovídající věcnému břemeni ocení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice nabývá účinnosti dne 15.04.2016.
Ceny uvedené v sazebníku jsou bez DPH.
   

Ostatní ceny

Hlášení v místním rozhlase
50,00 Kč
Prodej tabulky s číslem domovním či evidenčním (1 ks)
250,00 Kč
Prodej známky pro psa (1 ks)
10,00 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. 

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti