Povinné informace | Podatelna

Poplatek za odpad

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) v roce 2024 je stanoven na částku 750,- Kč na osobu a rok.
Poplatek je splatný do 31. března 2024.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Text obecně závazné vyhlášky, kterou je poplatek stanoven.

Stávající přihlášky zůstávají v platnosti. Žádáme poplatníky o vyplnění přihlášky pouze v případě, že přihlášku dosud neodevzdali,  jsou novými poplatníky nebo u nich došlo ke změně, přihláška bude platná i pro další období.

Úhradu je možné provést osobně v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet obce u ČS a.s., číslo účtu: 1343297349/0800. Variabilní symbol pro platbu poplatku 1340 a číslo popisné nemovitosti, za kterou je poplatek odváděn (např. 1340435). V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (bez mezer, pomlček apod.).


Poplatek za psa

Místní poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců a poplatníkem je držitel psa, který je povinen se k platbě poplatku přihlásit. Poplatek je splatný do 31. března příslušného roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa: 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 300,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 200,- Kč.

Text obecně závazné vyhlášky, kterou je poplatek stanoven

Přihláška k poplatku za psa je platná i na další období. Přihlášku k poplatku za psa je možné odevzdat pouze u prvního psa jednoho poplatníka, další psy a změny lze do přihlášky doplnit později. Žádáme majitele psů o vyplnění čísla čipu a známky pro případnou rychlou identifikaci psa.

Úhradu je možné provést osobně v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet obce u ČS a.s., číslo účtu: 1343297349/0800. Variabilní symbol pro platbu poplatku 1341 a číslo popisné nemovitosti, ve které se pes nachází. (např. 1340435). V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (bez mezer, pomlček apod.).


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je rozsáhle popsán ve vyhlášce číslo 6/2023, který je účinný od 01.01.2024.
 

Poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu je rozsáhle popsán ve vyhlášce číslo 05/2023, která je účinná od 01.01.2024.
MP_pobyt_text (169 KiB)

Úhrada nájemného a pachtovného

Úhradu pachtovného / nájemného za zahrádky a ornou půdu je možné provést osobně v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet obce u ČS a.s., číslo účtu: 1343297349/0800. Variabilní symbol pro platbu 1012 a do poznámky uveďte příjmení a jméno, případně jiné identifikační údaje (parc.č., č.smlouvy … ).

Ceník vodného a stočného

  vodné stočné celkem
Sokolnice 2013 26,90 27,20 54,10
Sokolnice 2014 27,22 27,20 54,10
Sokolnice 2015  27,22 27,20 54,42
Sokolnice 2016 27,22 27,20 54,42
Sokolnice 2017 27,22 27,20 54,42
Sokolnice 2018 28,04 27,79 55,83
Sokolnice 2019 31,05 30,95 62,00
Sokolnice 2020 37,81 35,64 73,45
Sokolnice 2021 42,10 41,34 83,44
Sokolnice 2022 43,98 46,17 90,15
Sokolnice 2023 62,73 66,36 129,09
Sokolnice 2024 61,61 65,18 126,79
 
 
Uvedené ceny vodného a stočného jsou bez DPH.
 

Inzerce v místním zpravodaji

 
 Název
               Rozměr    Plocha    Černobílý cena    Barevný cena
 Úvodní strana      18 x 22,1 cm  398 cm2   1200 Kč  4000 Kč
 Formát A4  18 x 26,7 cm  480 cm2  1500 Kč  5000 Kč
 Formát A5 na výšku  11,9 x 16,5 cm  196 cm2  600 Kč  2000 Kč
 Fromát A5 na šířku  18 x 13 cm  234 cm2  700 Kč  2300 Kč
 Formát A6 na výšku  8,8 x 13,5 cm  118 cm2  350 Kč 1200 Kč
 Formát A6 na šířku  11,9 x 8,5 cm  98 cm2  300 Kč 1000 Kč
 Formát A7  8,8 x 7 cm  61 cm2  200 Kč  600 Kč
 Formát 1/3 A4  18 x 8,5 cm  153 cm2  500 Kč  1500 Kč
 Řádková inzerce Individuálně dle rozměru       
 Formát na šířku 2 sloupců  11,9 x násobek 4,45 cm  1 cm2  3,00 Kč  10 Kč
 Formát na šířku 1 sloupce  5,8 x násobek 4,45 cm  1 cm2  3,00 Kč 10 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. 


Kopírování a faxování

Černobílá kopie jednostranná – formát A4 a menší
1,00 Kč/ks
Černobílá kopie dvoustranná – formát A4 a menší
2,00 Kč/ks
Černobílá kopie jednostranná – formát A3
2,00 Kč/ks
Černobílá kopie dvoustranná – formát A3
4,00 Kč/ks
Barevná kopie jednostranná – formát A4 a menší
12,00 Kč/ks
Barevná kopie dvoustranná – formát A4 a menší
24,00 Kč/ks
Barevná kopie jednostranná – formát A3
24,00 Kč/ks
Barevná kopie dvoustranná – formát A3
48,00 Kč/ks
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice

Rada obce Sokolnice schválila Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice (dále jen „Sazebník“. Podle Sazebníku se oceňují práva odpovídající věcnému břemeni v případech, kdy jednotlivé druhy zásahu na nemovitém majetku obce Sokolnice jsou obsahem Sazebníku. V ostatních případech se právo odpovídající věcnému břemeni ocení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice nabývá účinnosti dne 15.04.2016.
Ceny uvedené v sazebníku jsou bez DPH.
   

Ostatní ceny

Hlášení v místním rozhlase
50,00 Kč
Prodej tabulky s číslem domovním či evidenčním (1 ks)
250,00 Kč
Prodej známky pro psa (1 ks)
10,00 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti