Povinné informace | Podatelna

Vyhláška číslo 01/2019

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 11.03.2019 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zázaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"). Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Sokolnice 01/2005 ze dne 31.03.2005, kterou se vydává požární řád obce Sokolnice.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.04.2019
 
 
 

Vyhláška číslo 01/2017

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.12.2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Účinnost od 1. ledna 2018, vyhláška je platná a účinná i v roce 2019.


Vyhláška číslo 03/2016

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 14.12.2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro konání veřejných produkcí v obci Sokolnice.
 
Účinnost od 29.12.2016
 

Vyhláška číslo 01/2016

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 14.09.2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

Účinnost od 1. října 2016.


Vyhláška číslo 01/2014

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 12.03.2014 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 01/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.

Účinnost od 1. dubna 2014.


Vyhláška číslo 05/2012

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 05/2012 o místních poplatcích.

Účinnost od 01.01.2013.

Text vyhlášky č. 05/2012.doc
Text vyhlášky č. 05/2012.pdf
Příloha vyhlášky č. 05/2012.pdf


Nařízení číslo 03/2012

Rada obce Sokolnice na své schůzi dne 18. 10. 2012 rozhodla vydat na základě ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v ust. § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce Sokolnice číslo: 03/2012, kterým se vydává tržní řád obce Sokolnice.


Vyhláška číslo 02/2012

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.09.2012 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Sokolnice.

Účinnost od 1. října 2012.


Vyhláška číslo 01/2011

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 20.09.2011 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Účinnost od 1. ledna 2012.


Vyhláška číslo 01/2010

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 11.03.2010 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Sokolnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.


Vyhláška číslo 01/2008

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 26.06.2008 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Text vyhlášky č. 01/2008.pdf
Text vyhlášky č. 01/2008.doc


Vyhláška číslo 03/2006

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 14. 6. 2006 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. 

Text vyhlášky č. 03/2006.pdf
Text vyhlášky č. 03/2006.doc 


Vyhláška číslo 02/2006

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 14.06.2006 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.


Vyhláška číslo 03/2002

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 26.09.2002 usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat podle ustanovení § 10 písmeno d) tohoto zákona a v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště v obci Sokolnice.

Text vyhlášky č. 03/2002.pdf
Text vyhlášky č. 03/2002.doc 

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti