Povinné informace | Podatelna

Vyhláška číslo 01/2023

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13. 12. 2023 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a b) a § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 01/2023 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.

Účinnost od 01.ledna 2024.

Text vyhlášky č.01/2023

Příloha vyhlášky č.01/2023


Vyhláška číslo 02/2023

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.12.2023 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 02/2023 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejně přístupných místech, které jsou vymezeny v příloze č.1 a graficky znázorněny v příloze č.2.

Účinnost od 1. ledna 2024.


Vyhláška číslo 03/2023

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.12.2023 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku č.03/2023 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a dikoték a jiných kulturních podniků.
 
Účinnost od 01.ledna.2024
 
 

Vyhláška číslo 04/2023

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.12.2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 04/2023, o místním poplatku z pobytu.

Účinnost od 01.ledna 2024
 
 

Vyhláška číslo 05/2023

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13. 12. 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 05/2023 o  místním poplatku ze psů.
 
Účinnost od 01.ledna 2024.
 

Vyhláška číslo 06/2023

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.12.2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 06/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Účinnost od 01.ledna 2024
 

Vyhláška číslo 07/2023

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.12.2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 07/2023 o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 
Účinnost od 01.ledna 2024
 

Řád veřejného pohřebiště obce Sokolnice

Obec Sokolnice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště obce Sokolnice. Viz příloha.
 
Účinnost od 01.08.2020
 

Vyhláška číslo 06/2019

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o  stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sokolnice.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Sokolnice č. 01/2010 o systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území Sokolnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 11.03.2010.
 
Účinnost od 01.01.2020
 

Vyhláška číslo 01/2019

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 11.03.2019 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zázaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"). Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Sokolnice 01/2005 ze dne 31.03.2005, kterou se vydává požární řád obce Sokolnice.
 
Účinnost od 01.04.2019
 

Vyhláška číslo 01/2016

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 14.09.2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

Účinnost od 1. října 2016.


Vyhláška číslo 02/2012

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13.09.2012 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Sokolnice.

Účinnost od 1. října 2012.


Nařízení číslo 03/2012

Rada obce Sokolnice na své schůzi dne 18. 10. 2012 rozhodla vydat na základě ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v ust. § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce Sokolnice číslo: 03/2012, kterým se vydává tržní řád obce Sokolnice.


Vyhláška číslo 01/2011

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 20.09.2011 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Účinnost od 1. ledna 2012.


Vyhláška číslo 01/2008

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 26.06.2008 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Text vyhlášky č. 01/2008.pdf
Text vyhlášky č. 01/2008.doc


Vyhláška číslo 02/2006

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 14.06.2006 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti