Povinné informace | Podatelna

Historický vývoj obce Sokolnice

Sokolnice, Sokolníky, ves v rovině na pravém břehu říčky Zlatého potoka, jihovýchodně od Brna 11 km, stanice dráhy císaře Ferdinanda, pošta, velká katastrální a polní obec 11,16 km², mívala 1588 měr polí I. třídy a 178 měr vinic; roku 1750: 1722 měr polí orných, 162 měr ladem ležících, 15 měr zahrad, 162 měr pastvin, 18 měr vinic, luk pro 114 vozů; domů s počátku XVII. století 54, ale po třicetileté válce jen 19 usedlých, ostatních 35 pustých;

Počty obyvatel a domů

 r. 1790

      75 domů

        574 obyvatel

 r. 1834

 73 domy

 588 obyvatel

 r. 1869

 116 domů

 1 007 obyvatel

 r. 1880

 155 domů

 1 201 obyvatel

 r. 1890

 173 domy

 1 179 obyvatel

 r. 1970

 

 1 841 obyvatel

 r. 1991

 487 domů

 1 700 obyvatel

r. 1999

 

 1 749 obyvatel

 r. 2008

 672 domů

1 980 obyvatel

Ves patřila nejprve klášteru Třebíčskému, od něhož ponechány jsou rozličným pánům buď z části nebo celé. R. 1408 měli zde statky Erhart Puška z Kunštátu a Jan řečený Sokol z Lamberka; r. 1459 Jan z Bítova a z Sokolník, r. 1464 Jan z Bechova a z Sokolník; okolo r. 1466 zastaveno na Sokolnicích Syrovátkovi 10 dukátů ročního úroku z dlužných 100 dukátů. Jeden manský dvůr v Sokolnicích prodán byl před rokem 1481 od Jilvína z Hartvíkovic panně Anně, sestře Hynka z Valdštejna a Židlochovic za 720 hřiven a připojen k panství Židlochovickému.

Sokolnická náves 1898Za války Jiřího z Poděbrad s Matyášem Uherským zastaveny Sokolnice a Telnice s rybníkem Dunavou Dobšovi a Benešovi z Boskovic, ale na rozkaz krále Matyáše Uherského byly Sokolnice mocí vzaty a držány od Herčíka Petra, úředníka Špilberského.

Pan Dobeš hnal jej k soudu r. 1490 a odkázán byl na krále budoucího. Nový král Vladislav jim to spravedlivě r. 1492 potvrdil. Po smrti Dobšově měl Sokolnice sám Beneš z Boskovic a r. 1507 postoupil je Vilémovi z Perštejna; Vratislav z Perštejna prodal Petrovi Sadovskému ze Sloupna r. 1560 ves Sokolníky s 1 manem a 3. na mlýně Sokolnickém, ves Telnici a Medlánky; po něm drželi je rychle za sebou: r. 1588 Jindřich Pfefferkorn z Ottopachu (tvrz a ves Sokolníky, poplužní dvůr, 2. dvůr slove Dvořákovský, pivovar), po jeho smrti r. 1590 Jindřich, purkrabí z Dolína, r.1596 Bohuslav Bořita z Budče na Líšni a Kobylnicích, r. 1625 Eliška Bergrova roz. Kummrova ( ves, tvrz, dvůr poplužní, mlýn sladovnu, hvozd u tvrze) a po její smrti dcera Marie Františka (Priska) provdaná hraběnka z Magni na Strážnici, r. 1664 Marie Polixena vdova Pasmannová z Panassu, roz. hraběnka z Heissensteina, r. 1690 její druhý manžel Jan Albrecht hrabě z Lamberka, r. 1693 Karel Veneš z Lamberka na Kunštátě, r. 1705 Walter Xaver kníže z Ditrichstejna za 154.000 zlatých a 2.000 dukátů klíčného, u jehož rodu pak zůstaly přes 150 let a po něm je drží hrabata Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle, po smrti hraběte Františka r. 1875 Vladimír, jenž větší část roku sídlel na zámku Sokolnickém a zemřel r. 1899,a po něm jediný jeho syn Vladimír.

Dněšní ulice Zámecká v roce 1935Bývala zde (r. 1550) tvrz, 2 dvory, mlýn a pivovar, r. 1622 u tvrze dvůr, mlýn, sladovna a hvozd. K panství zdejšímu patřily r. 1750 vesnice celé Horákov, Kobylnice, Ponětovice, Sokolnice, Telnice a díl Jiříkovic. Bylo na něm spočátku XVII. století poddaných 42 lány, 157 domů; válkou 30letou tak utrpělo, že více než polovice domů stálo pustých ještě r. 1656, ano ještě r. 1673 - 83 domů. Z 5909 měr polí leželo pustých ještě toho roku 2090 měr a vinic ze 310 měr bylo 195 pustých. R. 1750 bylo j eště 174 rolí pustých a z vinic jen 18 1/2 měr vzdělaných, všechny ostatní byly již zorány.

 

Panské dvory byly 4 a měly:
 

polí 

zahrad  

pastvin  

z luk sena 

Sokolnický 

1015 měr  

33 měr 

60 měr 

80 vozů 

Kobylnický 

501 měr 

12 měr 

16 měr 

16 vozů 

Jiříkovský  

335 měr 

10 měr 

 

18 vozů 

Ponětovský  

215 měr 

 2 měr 

13 měr 

9 vozů 

Rybníky měla vrchnost:
u Sokolnic Horní Donavu na 60 kop ryb,
Dolní rybník 80 kop,
u Kobylnic dva na 170 kop.

Pivovar v Sokolnicích na 807 sudů (pivo se tehdy prodávalo máz po 2 krejcarech) a v bednárně prodávalo se vína ročně 4 1/2 sudu; bažantnice u Sokolnic 156 měr byla úplně zarostlá; les u Horákova 1500 měr; hospodu v Sokolnicích, Kobylnicích, Telnici a Jiříkovicích; mlýn v těch také obcích, největší v Sokolnicích a zde také kovárnu panskou.
Desátek brala vrchnost z polí, obyčejně z kopanin, jež poddaným byla ponechána v Sokolnicích, Ponětovicích a Horákově.
Poddaní dávali úrodu půlletně o sv. Jiří a sv. Václavě a robotovali dní po celý rok týdně sedláci s potahem, půlláníci s koni (k.) nebo pěšky (p.), ostatní pěšky.

Zámek v roce 1939Mimo to robotovali od sv. Jana do sv. Václava: kdo měl roboty potažní 3 dni, ještě týdně 3 dni pěší; kdo robotoval pěšky 3 dni, musí ten čas robotovat s 1 osobou celý týden. Rychtáři byli roboty osvobozeni.

Dle pozdějšího měření mělo celé panství 5950 jiter, 3 rybníky (Brňák, Donavu a Kobylnický), jež poskytujíce nejen dobré ryby, zvláště kapry a štiky, nýbrž i rákosí, značný užitek dávaly.

V Sokolnicích měla vrchnost zámek, pivovar, koželužnu, cihelnu, bažantnici a chmelnici, u Horákova hájenství, jež ročně dávalo 1200 sáhů dříví všeho druhu a vápenné lomy.

Později měl velkostatek Sokolnický zámek, ve vlastní správě 9 dvorů, pivovar, cukrovar, mlýn, lisárnu, cihelnu a jiné. Pozemků: 1305 ha polí, 765 luk, 133 zahrad, 51 pastvin, 768 lesa, 1 ha rybníka, 167 ha neplodné půdy.

K duchovní správě patří od dávna Sokolnice k Telnici. Zámecká kaple byla r. 1690 a r. 1750 obnovena, od r. 1750 při ní kaplan ustanoven, jež potom stával se obyčejně farářem v Telnici.

Na podlouhlé, prostranné návsi stojí uprostřed kaple, na rohu u školy kříž, jejž obec postavila, když novou školu založila. Do školy chodívali také do Telnice; zřízena nová pěkná škola v r. 1872, v r. 1891 opravena trojtřídní a v ní 241 dětí.

V Sokolnicích se narodil r. 1696 Dr. Jan Táborský, člen řádu premonstrátského, výborný kazatel, farář v Bohuňovicích u Šternberka (1739-44) a v Kněhnicích u Boskovic (1745-48); přeložil "Poruční postilu" t.j. výklady na nedělní kázání a sváteční evangelia od P. Gofinéa a sepsal "Kázání při korunování obrazu mariánského na Sv Hoře" r. 1732, "Tria tabernacula aneb 61 kázání o svatých" v Olomouci r. 1738, "Mons Tabor evangelicae veritatis, kázání na neděle celého roku a obzvláštní slavnosti spasitele našeho" v Králové Hradci r. 1747. Zemřel roku 1748.

Obec měla roku 1750 jmění: 30 měr polí a luk po 2 vozy sena.

Na obecní pečeti měli nápis: Sigillum ..... Sokolnice 1687 a znakem radlici, dlouhý nůž ve štítě a nad tímto sokola.

Je tu rolnická záložna, spolek dobrovolných hasičů, pošta, telefrafní úřad, stanice dráhy císaře Ferdinanda. Trati se jmenují: Šlapánská trať, za Donavou (nebo za Dunavou, za Dunavskú, Donavky), pod Vinohrady, v Stoklasích, Zlatá Hora, Brněnky.

Kopec nazývaný "Stráž"Na kopci Stráž bývala staroslovanská strážnice, aby hlásala a dávala znamení, kdyby se nepřítel blížil. V nebezpečí dob válečných ukrývali se obyvatelé zdejší v tajných podzemních chodbách s prostrannými sklepy.

V okolí Sokolnic a ve vsi samotné probíhala roku 1805 slavná bitva u Slavkova. Zde na rovině mezi Sokolnicemi a Telnicí, kudy teď jede dráha, skončila ona bitva 2. prosince ve 4 hodiny odpoledne, když Francouzové mimo jiné zajali u sýpky v Sokolnicích mezi 3. a 4 hodinou přes 800 Rusů.

Sýpka v pohledu od Bednárny (2001)Když v okolí dne 2. prosince 1805 zuřila bitva tzv u Slavkova, a o 9. hodině dobyli Francouzové Sokolnic, "ustrašené obyvatelstvo Sokolnické za bitvy bylo ve sklepích domů svých ukryto". Padlí vojínové pochováni byli za sýpkou ve společných hrobech.

V obvodu Sokolnické obce západně 2 km jest nový dvůr Vladimírov se 32 obyvateli, katolíky. Blízko něho "na Dunávkách" k Rajhradicům, asi kde jest nová vesnice Otmarov r.1790 založená, stávala ves Dunajovice. Patřila klášteru Rajhradskému, spustla v XV. století a úplně zanikla.

Na široké návsi sokolnické stávala ještě roku 1899 kaplička - zvonice naproti domu číslo 23.

Sokolnická kaplička
Kaplička na návsi (1906)
Nahoře nesla železný kříž, ručně kovaný, s letopočtem 1751. Později byla zrušena a než byla postavena nová, byly před domem číslo 51 upraveny čtyři sloupky s malou stříškou, na nich byl zavěšen zvon ze zrušené zvonice a jím se vyzvánělo. Stavba nové kapličky byla započata v září roku 1906. Rozpočet na ni činil K 4.000,–. Po dostavění zdejší obcí a z milodarů dobrodinců byla i uvnitř vyzdobena a dne 3. května 1908 slavnostně vysvěcena. Nová kaple je dosti veliká a stojí uprostřed mezi budovou školy čís. 20 a bývalou panskou hospodou čís. 52 (dnešní pohostinství). Zvon dočasně umístěný na čtyřech sloupcích byl přenesen do věže nové kaple. V červenci roku 1912 při zvonění pukl, byl stár 140 let (od roku 1772 do roku 1912).Na to byl opatřen zvon nový, větší a zavěšen 26. července 1912. S tímto vonem se zvonilo naposledy k večeru dne 23. května 1917, kdy vůbec naposledy odzvonil klekání, načež byl sňat pomocí hasičských žebříků, za účasti četného množství lidu. Mnozí staří lidé se loučili se zvonem se slzami v očích. Vážil 53,5 kg a jeho hmota po roztavení a znovu zpracování sloužila k vraždění lidí a ničení majetků. Byl určen, aby také pomohl zvítězit v nespravedlivé válce stařičkému císaři pánu, osnovovateli první světové války, ale úkol na něho kladený nesplnil.

Dnešní podoba kaple 1996Také další zvon pořízený po první světové válce 8. února 1920 který při svědcení dostal jméno "Jan Křtitel", vážil 75 kg a stál 5.000 Kč, stihl podobný osud. Byl v druhé světové válce sebrán Němci pro Hitlerovo vítězství, roztaven na hlavně kanónů a konečně čtvrtý pořízený po druhé světové válce, dostal při svěcení jméno "Václav" a je z náhradního kovu. Kaple samotná byla poškozena válečnými událostmi při přechodu fronty roku 1945 a byla důkladně opravena v roku 1947 nákladem 20.000 Kčs.V roce 1991 byla provedena rekonstrukce a oprava fasády.

 

 

 


 Historie sokolnického cukrovaru.


webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti