Povinné informace | Podatelna

Sběrné středisko odpadů Sokolnice.

V úterý 16. února 2010 bylo otevřeno nové sběrné středisko odpadů. Jeho stavbou se Zastupitelstvo obce Sokolnice snaží řešit problém svých spoluobčanů, kteří se chtějí chovat šetrně k životnímu prostředí, mnohdy ale nevědí, kam s věcmi, které dosloužily, nebo kam odvést odpad, který nepatří do směsného či tříděného odpadu. Současně se snaží občany ekologicky vychovávat, předcházet vzniku z minulosti poměrně rozšířeného problému tzv. černých skládek a tím chránit naše životní prostředí. Provoz sběrného střediska odpadů zajišťuje obec Sokolnice sama.

Ve sběrném středisku mohou naši spoluobčané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů - objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa..), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, papír, sklo, plasty, kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení a stavební odpad v množství maximálně 50 kg za měsíc. Zpoplatněno je pouze odkládání pneumatik nákladních vozidel (121 Kč / kus) a stavebního odpadu, pokud jeho hmotnost přesáhne 50 kg na bytovou jednotku a měsíc.

Osoby, které nehradí naší obci místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a podnikatelé mohou sběrné středisko využívat pouze za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu. Ceník je k dispozici u správce sběrného střediska.

Otevírací doba je každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin.

Sběrné středisko je vybaveno EKO skladem nebezpečných odpadů, kontejnery na baterie a zářivky, kovovými nádobami na tekuté nebezpečné kapaliny a podobně. Ve středisku je dále umístěno 16 ks velkokapacitních kontejnerů a šest tzv. sídlištních kontejnerů (o obsahu 1,1 m3). Na konci března 2010 sem bylo ještě přesunuto 23 ks sídlištních kontejnerů, které byly rozestaveny po obci. Od prvního dubna 2010 je tak občanům na tříděný odpad k dispozici celkem 16 ks velkokapacitních kontejnerů a 29 sídlištních kontejnerů.
U vstupu do sběrného dvora byla instalována nová obytná buňka vč.sociálního zařízení pro jednoho zaměstnance - obsluhu celého areálu.

Stavba „Sběrného střediska odpadů Sokolnice“ probíhala dle projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na akci jsou 3.905.060,58 Kč, příspěvek z fondu Evropské unie a Státního fondu životní prostředí ČR bude činit 3.434.274,51 Kč a částkou 190.793,02 Kč přispěl i Jihomoravský kraj. Zbývající částku 279.993,- Kč hradí obec ze svého rozpočtu.

Cílem projektu je rozvoj moderního místního odpadového hospodářství, omezení zdravotních rizik spojených s nekontrolovaným nakládáním s komunálním a průmyslovým odpadem a také minimalizace zakládaní černých skládek. 


    


webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti