Povinné informace | Podatelna

Městská policie

V roce 2008 uzavřela naše obec s městem Židlochovice smlouvu o poskytování služeb městské policie. Je možné se obrátit  s žádostí o pomoc na strážníky ze Židlochovic na tel: 604 290 319.

Tito strážníci také zajíždí do obcí Sokolnice, Moutnice a Kobylnice, kde měří rychlost vozidel. Měření rychlosti probíhí zejména v exponovaných místech (např. kolem základní školy), ale měří se střídavě ve více ulicích. Důraz bude kladen i na dodržování rychlosti v místech, které jsou označeny jako obytná zóna.
  
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek obce,
c) přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.
 
Mezi základní oprávnění strážníků patří:
a) požadovat prokázání totožnosti
b) požadovat vysvětlení a potřebné doklady
c) předvést osobu na Policii České republiky
d) zakázat vstup na určená místa
e) v zákonných případech použít donucovací prostředky a zbraň
f) zastavovat vozidla
g) pořizovat zvukové a obrazové záznamy
h) projednat některé přestupky v blokovém řízení
 
 
Občané se mohou na naše strážníky obracet se svými podněty a požadavky telefonicky, písemně i osobně.
Telefonický kontakt: 604 290 318.
E-mailová adresa: mp.sokolnice@seznam.cz
 

Strážníci přispívají k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obecní úřad proto žádá občany, aby těchto služeb využívali, ale nezneužívali. Tak zvaná zlomyslná volání a jiné podobné žertíky se mohou pěkně nevyplatit. 


Seznam důležitých telefonních čísel

Tísňové volání Policie ČR

158

Tísňové volání rychlá zdravotní pomoc

155

Tísňové volání hasiči

150

Policie ČR, oddělení Židlochovice

974 626 760, 602 647 422

Poruchy el. proudu, nepřetržitá služba

800 225 577

Poruchy plynu, nepřetržitá služba

1 239

Poruchy vodovodu a kanalizace (v pracovní době)

547 231 018

Poruchy vodovodu, nepřetržitá služba

602 586 472

Poruchy splaškové kanalizace, nepřetržitá služba

602 586 481

Poruchy telefonních stanic

800 184 084

Lékařská služba první pomoci - dospělí

545 538 538

Lékařská služba první pomoci - děti

532 234 935

Lékařská služba první pomoci - zubní

545 538 421

Pohřební služba Nohel – Šaratice

 544 229 239, 602 724 662

Krajská hygienická stanice

545 211 221

Informace o telefonních číslech v ČR

 1 180

Informace o telefonních číslech v zahraničí

 1 181

Informace - autobusy (ÚAN Brno, Zvonařka)

607 316 149, 607 316 150

Informace - vlaky

840 112 113

Informace - Integrovaný dopravní systém

 543 174 317

  

Lékařská služba první pomoci v roce 2022

Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022


Požární a poplachové směrnice

1. Účel

Poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, nebo pohromy.

2. Povinnost hlásit požár

Povinnost hlásit požár má každá osoba, která požár zpozoruje. V hlášení uveďte kdo volá, kde hoří, co hoří. Hlášení proveďte na ohlašovnu požáru:

Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, Sokolnice

515 553 849, 515 553 848

3. Povinnost poskytnout pomoc

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen neprodleně tak učinit použitím všech prostředků, které jsou po ruce a případ ihned ohlásit na adresy, uvedené v předchozím odstavci. Nestačí-li svými silami a prostředky na zdolání požáru, sám ohlásí požár na uvedených adresách a do doby, než přijde pomoc, učiní vše, čeho je zapotřebí ke znemožnění rozšíření požáru.

4. Způsob vyhlášení poplachu

Poplach se vyhlásí stisknutím a přidržením červeného tlačítka na budově požární zbrojnice v ulici Na Stráži. Jako náhradní způsob vyhlášení poplachu se pustí gramodeska se signálem HOŘÍ v místním rozhlase.

5. Povinnost při vyhlášení poplachu

Při vyhlášení požárního poplachu je nutné zřídit vypnutí elektrického proudu pro zdárné a účinné zdolání požáru. Dále je třeba dbát pokynů velitele zásahu.

6. Důležitá telefonní čísla

Hasiči Brno

150

Policie ČR Brno

158

Rychlá zdravotnická pomoc 

155

Policie Židlochovice

974 626 760, 602 647 422

Pohotovostní služba - plyn (nepřetržitá služba) 

1 239

Pohotovostní služba - el. rozvodů (nepřetržitá služba) 

800 225 577


Příručka pro občany pro případ ohrožení

Úplný text publikace.


Praktické rady – povodně

Úplný text publikace.


Co dělat po povodni.

Úplný text publikace.


Odkazy na jiné stránky.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti