Povinné informace | Podatelna

Ověření listin

VIDIMACE - OVĚŘENÍ SHODY KOPIE S ORIGINÁLEM (zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 
 
Jak a kam se obrátit:
 • Obecní úřad Sokolnice, kancelář matriky a evidence obyvatel;
 • Kterýkoliv matriční úřad a nebo obecní úřad pověřený k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou;
 • Kterýkoliv notář. 

Co musíte předložit:

 • Originál listiny (prvopis nebo ověřený opis/fotokopie listiny).

Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady dle § 6 odst.3 zák.č. 21/2006 Sb.

 
Poplatek:
Dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každou i započatou stránku
 
Ověření fotokopií se provádí na místě.

Poznámka:
Pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy a jiné průkazy totožnosti a geometrické plány se ověřovat nesmí.

 


Ověření podpisu

LEGALIZACE - OVĚŘENÍ PODPISU (zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).


Jak a kam se obrátit

 • Obecní úřad Sokolnice, kancelář matriky a evidence obyvatel;
 • Kterýkoliv obecní úřad pověřený k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou;
 • Kterýkoliv notář.


Co musíte předložit
Žadatel se musí dostavit osobně s listinou, na které si chce nechat ověřit svůj podpis a předložit dle § 18 zák. č. 21/2006 Sb., k prokázání své totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad , jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany , jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta , jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Poplatek
dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každý podpis.

 
Ověření podpisu se provádí na místě.
 


Výpis z trestního rejstříku

Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky.

Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze podat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
 


Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
Pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti. 
    
 
Kdo a za jakých podmínek
Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.
 
 
Jak a kam se obrátit
O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
 
Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:
 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR;
 • Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.
   
Osoby, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích v matičním obvodu mohou podat žádost o povolení změny jména nebo příjmení na OÚ Sokolnice.
 
   
Co musíte předložit
Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele;
 • rodné číslo;
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte;
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil;
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby;
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte;
 • odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte;
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list;
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu);
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu);
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení;
 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.
Formuláře nejsou předepsány.
    
 
Poplatky
Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:
 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné)
 • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
 
Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. při podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši.
 
   
Poznámka:
Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden správní poplatek.
Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden správní poplatek.
 
   
Od poplatku je osvobozena:
Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
   
      
Lhůty pro vyřízení
Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.
        
       
Další činnosti
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.
 

 


Manželství

Manželství lze uzavřít

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR;
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt.
 • před orgánem státem registrované církve;
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti;
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen;
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen;
 • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině;
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Kdo a za jakých podmínek
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Způsobilost k uzavření manželství
Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou;
 • mezi předky, potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá;
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu šestnácti let;
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu; osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.
Manželství nevznikne, jestliže
 • muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím;
 • bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let;
 • nebylo uzavřeno před příslušným orgánem církve nebo náboženské společnosti;
 • při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem;
 • nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.
Uzavření manželství v zastoupení

Z důležitých důvodů může krajský úřad, popř. úřad s rozšířenou působností povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Zastoupit se však dá jen jeden ze snoubenců. Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje krajský úřad, popř. úřad s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud trvalý pobyt na území ČR žádný ze snoubenců neměl, rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Co musíte předložit
Snoubenci před sňatkem vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží jej s níže uvedenými doklady matričnímu úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, dále předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost;
 • rodný list;
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem);
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);
 • případně úmrtní list zemřelého manžela;
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu);
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci;
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci.
 • Cizí státní příslušníci a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřením. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.
Cizí státní příslušníci dále předloží:
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Je-li v dokladu uveden údaj o úmrtí bývalého manžela, pak cizinec již nemusí předkládat odpovídající úmrtní list.
 • Snoubenec předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské Unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Případný zástupce předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc.

Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele;
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce;
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru;
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství; pokud žádá cizí státní příslušník o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:

 • písemnou plnou moc;
 • povolení krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností uzavřít manželství zástupcem;
 • průkaz totožnosti zástupce.

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si vyřídit osvědčení k církevnímu sňatku o splnění všech podmínek zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 3 měsíce od data vydání.

Poplatky
Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

 • 3.000 Kč: za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
 • 2.000 Kč: za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 1.000 Kč: za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou).
 • 500 Kč: za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu. 

Další účastníci
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Další činnosti
Po uzavření manželství matriční úřad:
 • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku;
 • vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Sňatky mimo termín a mimo obřadní síň
Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň. 

Formuláře
Dotazník k uzavření manželství.
Žádost o uzavření manželství mimo stanovenou dobu.
Žádost o uzavření manželství mimo obřadní místnost.


Narození dítěte

Narození, ke kterým došlo v obcích matričního obvodu Sokolnice
  
K vyřízení rodného listu matka předloží:
provdaná matka: občanský průkaz svůj a manžela, oddací list
svobodná matka: občanský průkaz, rodný list, prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu, popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti
ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.
 
Určení otcovství k dítěti
V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, uplynulo více než 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka oddací list.
S matkou dítěte se dostaví i otec, který předloží občanský průkaz a rodný list.
Pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem

 


Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč
 


Vydání občanského průkazu

Základní informace
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník
Doba platnosti občanského průkazu při jeho vydání je 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a 10 let u občanů starších 20 let.
 
 
Nepovinné údaje zapsané do občanského průkazu se strojově čitelnou zónou
Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat:
 • označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecká hodnost, titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela, v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti, v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození.
Upozornění: Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části občanského průkazu zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší.
 
 
Požadovaná fotografie
Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen "fotografie") připojované k žádosti o vydání občanského průkazu má hladký povrch, musí vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
Fotografie ukazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitálního zpracování zobrazení podoby občana ani jeho tisku.". 

    
Kdo je oprávněn podat žádost, apod.
O občanský průkaz žádá občan starší 15 let, nebo zákonný zástupce občana mladšího 15 let nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku, zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti, zákonný zástupce občana, jemuž byla omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není schopen tuto povinnost splnit.
Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.
       
        
Postup a podmínky pro vyřízení žádosti
Občan, nebo jeho zákonný zástupce, předloží:
 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán. Podpisem se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. (Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka);
 • 1 fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnou zónou, barevnou nebo černobílou o rozměrech 35x45 mm odpovídající současné podobě a zobrazující jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, pozadí musí být bílé až světlomodré;
 • doklady stanovené zákonem (viz níže);
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, (např. rodné listy dětí, oddací list, doklad o titulu) nebo potřebné k odstranění rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
 
  
Poznámky a upřesnění
Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.
V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriky Magistrátu města Brna (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).
Při přijetí vyplněné žádosti se občanovi vrátí předložené doklady. Dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, odevzdá občan při převzetí nového občanského průkazu.
 
 
K vydání 1. občanského průkazu při dovršení věku 15 let předkládá zákonný zástupce:
 • rodný list
 • 1x fotografie
 • doklad o státním občanství (platný cestovní pas, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u příslušného úřadu.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz občan předloží:
 • dosavadní občanský průkaz
 • 1x fotografie
K vydání občanského průkazu při změně nebo doplnění údaje:
 • dosavadní občanský průkaz
 • 1x fotografie
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, úmrtní list, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, o omezení způsobilosti k právním úkonům, o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, rodný list dítěte).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz):

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • 1x fotografie
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu),
 • doklad prokazující změnu nebo doplnění údajů zapisovaných do občanského průkazu

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • 1x fotografie
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.
Občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena:
 • je povinen předložit rozhodnutí soudu
 • 1x fotografie
 • dosavadní občanský průkaz
Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádá za něho opatrovník, který je povinen předložit
 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům
 • 1x fotografie
 • dosavadní občanský průkaz občana
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem
K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:
 • rodný list nebo rodný a křestní list občana
 • 1x fotografie
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem, je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům předkládá:
 • doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • 1x fotografie
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.
Způsob podání žádosti
Žádost a doklady předkládá občan osobně. Žádost není možno odeslat elektronicky pomocí internetu a žádost musí být vyplněna na originálním formuláři, který na požádání poskytne kterýkoliv matiční úřad.
  
   
Občan se se žádostí může obrátit
na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, v Praze na úřad městské části Prahy 1 – 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát
Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu.
Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje.
 
 
Formuláře, doklady, náležitosti
Žádost se podává na originále tiskopisu, který je k dispozici na oddělení správních činností, na matričních úřadech, na Magistrátu města Brna a městských částí.
 
 
Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení
Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana 100,- Kč.
V ostatních případech se správní poplatek nevybírá.
Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti, nejpozději při převzetí nového občanského průkazu.
 
 
Lhůty pro vyřízení:
Občanský průkaz se vyhotoví občanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 


Výpis z obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku může požádat anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČ obchodní organizace.

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč
 


Výpis z živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČ obchodní organizace.

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč
 


Výpis z registru řidičů

Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká.

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč
 


Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí vědět identifikační údaj dodavatele – IČ dodavatele a IČ žadatele o výpis.

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč
 


Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně žadatel.

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj organizace IČ.

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč
Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč
 


Změna příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení (příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství) nebo příjmení rodné.
 
   
Kdo a za jakých podmínek:
 • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela;
 • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.
    
Jak a kam se obrátit:
Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.
 
     
Co musíte předložit:
 • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat svoji totožnost;
 • oddací list;
 • doklad o rozvodu manželství s doložkou právní moci.
Formuláře nejsou stanoveny.
 
 
Poplatky:
Poplatky se neplatí.
 
Pokud občan zmešká jednoměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola "Změna jména a příjmení"). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.
 
 
Lhůty pro vyřízení:
Změnu příjmení je třeba oznámit do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.
 
 
Další činnosti:
Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu

 


Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad Sokolnice vede matriční knihy pro obce ve svém správním obvodu.
    

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:

 • rodného listu při narození;
 • oddacího listu při uzavření manželství;
 • úmrtního listu při úmrtí;
a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
 
  
Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

Komu a za jakých podmínek

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům;
 • pro úřední potřebu státních orgánů;
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 
Jak a kam se obrátit
S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.
Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad. 
     

Co musíte předložit

 • průkaz totožnosti;
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců;
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,
 • případnou ústní či písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu.
      
Žádost o vydání matričního dokladu (rodného listu, úmrtního listu, oodacího listu).doc           
         
  
Poplatky
Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. 
Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti

 


Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

Matriční úřad Sokolnice vede matriční knihy pro obce ve svém správním obvodu.
 
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice se vydává většinou pro použití v cizině.
 
 
Komu a za jakých podmínek
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.
S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.
 
 
Jak a kam se obrátit:
Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad
  

Co musíte předložit:

 • o platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
 • o písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny, viz bod Komu a za jakých podmínek).
 
Formuláře:
Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin vedeného do 31.12.1958.pdf
Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy, nebo sbírky listin.doc.
Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin vedeného do 31.12.1958.doc
 
 
 
Poplatky:
Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti. 
 

Vydávání osvědčení k cirkevním u sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
 
 
Jak a kam se obrátit
K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství. 
    
   
Co musíte předložit:
K písemné žádosti o vydání osvědčení snoubenci, státní občané ČR, připojí:
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost;
 • rodný list;
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem);
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);
 • případně úmrtní list zemřelého manžela;
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci;
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Toto osvědčení pak snoubenci předloží představiteli církve nebo náboženské společnosti před uzavřením manželství.
 
 
Poplatky
Správní poplatky se neplatí.
 
 
Další účastníci
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků, kteří se před uzavřením manželství prokáží průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
   
    
Formuláře
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku.pdf
Žádost o vydání matričního dokladu (rodného listu, úmrtního listu, oodacího listu).doc   
  
  
Další činnosti
Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství:
 • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku;
 • je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.
Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen ,,bezdomovec"), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo bezdomovec při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.
Po uzavření manželství v cizině může státní občan České republiky požádat o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.
 
 
Komu a za jakých podmínek:
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost státního občana České republiky nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby.
 
   
Jak a kam se obrátit
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen trvalý pobyt na území ČR, nebo zplnomocněných zástupců.
 
Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit písemně či osobně na
 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu
 • matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny
 • na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl
 • zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad České republiky v cizině.
 
Co musíte předložit:
K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:
 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka.)
 • případně úmrtní list zemřelého manžela
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.
  
 
Formuláře:
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 
 
 
Poplatky:
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti. Platnost vysvědčení je 6 měsíců od data vystavení.
 
 
Lhůty:

Matriční úřad je povinen vydat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.
 

 


Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.
 
 
Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:
 • rodné listy
 • občanské průkazy
 • matka předloží těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:
 • o rodné listy
 • o občanské průkazy
 • o rodný list dítěte
 • o rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu
 • o ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

 
Formuláře:
Prohlášení o otcovství vyplní matrika za přítomnosti rodičů
 
 
Poplatky:
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
 
 
Lhůty pro vyřízení:
V případě, že jsou předloženy požadované doklady - IHNED
 

 


Přijímání prohlášení o volbě druhého jména

Osoby narozené do 31.12.1949
V matričních knihách vedených do 31. 12. 1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.
Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.
 
 
Osoby narozené od 1.1.1950 do 30.6.2001
V tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu - bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.
 
 
Osoby narozené od 1.7.2001
Po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem. Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu atd., na němž budou uvedena obě jména.
Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.
 
 
Kdo a za jakých podmínek:
Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR. 
   
 
 Jak a kam se obrátit:
 • o na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana;
 • o na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
   
Co musíte předložit:
Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen obsahuje:
 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká;
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká;
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce;
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí;
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní;
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.
K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.
 
 
Formuláře:
prohlášení o užívání dvou jmen:
 • o pro osobu mladší 18 let
 • o pro osobu starší 18 let
   
Poplatky:
Poplatky se neplatí.
 

Přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství

Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáno v případě, kdy bylo zjišťováno státní občanství, a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.
V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla. 
 

Státní občanství České republiky se prokazuje:

 • občanským průkazem;
 • cestovním pasem;
 • osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky;
 • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.
 
Kdo a za jakých podmínek:
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává občan ČR, za nezletilého občana ČR (do 18 let) jeho zákonný zástupce.
Osvědčení o státním občanství ČR je nutné předložit k žádosti o vydání prvního občanského průkazu, pokud 15letá osoba nevlastní platný cestovní pas, nebo k žádosti o první samostatný cestovní pas pro osobu mladší 15 let.
Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky a která v průběhu roku 1993 provedla volbu státního občanství Slovenské republiky, může požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.
 
 
Jak a kam se obrátit:
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu nebo u matričních úřadů, tzn. u obecního úřadu, městského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu určeného zvláštním právním předpisem, příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.
Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.
Občané, kteří měli poslední trvalý pobyt v Sokolnicích, nebo jsou zde v současné době k trvalému pobytu přihlášeni, mohou o vydání osvědčení o státním občanství ČR požádat na OÚ Sokolnice.
 
 
Co musíte předložit:
K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je nutné doložit:
 • vyplnění předepsaných tiskopisů
 • domovský list (pokud jej žadatel vlastní)
 • event. další doklady, kterými lze prokázat státní občanství
 • rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po 1. 1. 1954, doloží též oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001, v ostatních případech jejich rodné listy);
 • průkaz totožnosti žadatele, popř. zákonného zástupce;
 • potvrzení o místě trvalého pobytu v případě, že v nedávné době došlo k jeho změně.
 
 
   
Poplatky:
Za vydání osvědčení o státním občanství ČR k vystavení prvního občanského průkazu v 15 letech občana se neplatí žádný správní poplatek.
Za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se hradí 100 Kč.
 

Vydání matričních dokladů občanů ČR narozených, zemřelých v cizině a občanů, kteří uzavřeli manželství v cizině

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").
 
 
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
 • území cizího státu;
 • zastupitelském úřadu ČR;
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR;
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:

 • kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR a
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.
 
Kdo a za jakých podmínek:
O zápis do zvláštní matriky může požádat:
 • v případě narození dítěte v cizině - rodič dítěte, který je státním občanem ČR
 • v případě uzavření manželství v cizině - snoubenec, který je státním občanem ČR
 • v případě úmrtí státního občana ČR v cizině - člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu.
 
Jak a kam se obrátit:
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u:
 • zastupitelského úřadu ČR nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu.
 
Co musíte předložit:
K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad);
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

   

 
Formuláře:
Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u nichž se tato situace řeší.
 
 
Poplatky:
Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí. 
Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti.
 
 
Lhůty:
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů. 
 

Úmrtí

Úmrtí, ke kterým došlo v obcích v matričním obvodu obce Sokolnice vyřídí občané na OÚ Sokolnice.

K vyřízení úmrtního listu je nutné předložit:

 • občanský průkaz, rodný nebo oddací list zemřelého;
 • občanský průkaz pozůstalé manželky, popř. pozůstalého manžela;
 • občanský průkaz vyřizovatele pohřbu, není-li přímý rodinný příslušník, doloží fakturu o zaplacení pohřbu

Ověřování matričních dokladů do ciziny

Ověřování matričních dokladů do ciziny provádí MěÚ Šlapanice pro použití v cizině pro občany, spadající do jeho správního obvodu. V jiných případech krajský úřad JM kraje.
 
Ověřované doklady:
 • rodné, úmrtní a oddací listy
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
O ověření dokladu může požádat fyzická osoba.  
 
 
Kam se obrátit
Žadatelé předloží doklady k ověření /vydané matričními úřady ve správním obvodu MěÚ Šlapanice/ na MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2, odbor vnitřních věcí, přízemí, dveře č. 112.  
Případně Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno, tel: 54165 1111.
 
 
Co musíte předložit
 • doklad k ověření
 • průkaz totožnosti fyzické osoby
 
Poplatky
Za ověření výše uvedených dokladů se neplatí žádný správní poplatek.
 
 
Formuláře

 


Přihlášení k trvalému pobytu

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen informační systém), jehož správcem je ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona. Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.
Poskytnutí údajů podléhá správnímu poplatku 50 Kč.
     
Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
       
 
Přihlašování občanů k trvalého pobytu v obci Sokolnice
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu nebo jeho části ani k vlastníkovi nemovitosti.
 
 
Jak a kam se obráti
Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52  Sokolnice, tel: 515 553 846, kancelář matiky a evidence obyvatel.
 
Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:
 • čitelně vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (přihlašovací tiskopis)
 • předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu (pokud se přihlašuje i dítě do 15 let věku, originál jeho rodného listu)
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt, obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce (rodič), popřípadě pěstoun.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásí jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
 
Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Současně má povinnost vrátit občanský průkaz.
 
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 
Změna údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.
 
  
Poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč.
  
 
Způsob podání žádosti
Žádost a doklady předkládá občan osobně. Žádost není možno odeslat elektronicky pomocí internetu a žádost musí být vyplněna na originálním formuláři, který na požádání poskytne kterýkoliv matiční úřad.
 
  
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivých nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby.
Byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu,odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat (zaniknutí užívacího práva občana k objektu a neužívání objektu tímto občanem).
Je-li údaj o místě trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se zaznamená v informačním systému.
 
 
Vyřízení
Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30/60 dnů od zahájení řízení (od podání návrhu), ve složitých případech rozhoduje o prodloužení lhůty odvolací orgán.

Přidělení čísla popisného

Obci přísluší rozhodovat o názvech části obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným.
 
 
Jak a kam se obrátit:
K přidělení čísla popisného podává občan písemnou žádost na Obecní úřad Sokolnice.
 
 
Co musíte předložit:
 • vyplněná žádost o přidělení čísla
 • geometrický plán (originál)
 • pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo stanovisko odboru výstavby k existenci stavby nebo kolaudační souhlas
Poplatek:
Za vydání písemného potvrzení o přidělení čísla popisného pro katastrální úřad 50 Kč.
Za fyzický výdej čísla popisného 50 Kč.
Vydání písemného potvrzení o změně názvu nebo opravy názvu ulice je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích od poplatku osvobozeno
 
 
Vyřízení
žádosti lze vyhovět na místě, nejdéle do 30 dnů.

Ztráty a nálezy

ZTRÁTY A NÁLEZY
Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. Seznam nálezů je vyvěšen na úřední desce.
 
Nalezené doklady (občanský průkaz, cestovní pas, bankovní karta apod.) se předávají příslušnému orgánu nebo orgánu, který je vydal.
Nálezy na území obce Sokolnice se evidují v kanceláři matriky a evidence obyvatel. Pracovnice vyplní s nálezcem záznam o nálezu a vydá mu písemné potvrzení o převzetí nalezené věci.
 

Kácení dřevin

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 
1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle § 7, 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. se uplatňuje bez ohledu na to, jestliže se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené (i tzv. nálet) a bez ohledu na to, jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.
 
2. Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru dřevina roste. To se vydává ve správním řízení. V případě kácení z důvodu výstavby se v některých případech vydává namísto povolení závazné stanovisko jako podklad pro navazující rozhodnutí stavebního úřadu (§ 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.). Žádost o povolení ke kácení musí mít náležitosti podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. K jejímu podání lze využít přiložený formulář. V maloplošných zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech řízení podle § 8 a § 9 vedou a také příslušná oznámení přijímají jiné orgány – pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (u přírodních rezervací a přírodních památek v kategorii národní nebo ležících na území CHKO) nebo krajské úřady (u ostatních přírodních rezervací a přírodních památek).
 
3. Řízení o povolení ke kácení dřevin může být ve smyslu odstavce § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, současně i řízením o uložení náhradní výsadby. Ta může být uložena spolu s následnou péčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
 
4. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce (pachtýř) či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich souhlas se záměrem dřevinu pokácet. Podle soukromoprávních ustanovení upravujících spoluvlastnictví (§ 1128 odst. 1 a 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) je k běžné správě společné věci potřeba nadpoloviční většina hlasů všech spoluvlastníků. Jde-li o podstatnou změnu věci (zejména její podstatné zlepšení nebo zhoršení – v praxi např. vykácení velkého množství stromů), vyžaduje zákon většinou dvoutřetinovou. V každém případě lze doporučit, aby si žadatel zajistil souhlas co nejvíce spoluvlastníků.
 
5. O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste (nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá) a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak zainteresován (např. mu stíní, překáží atd.).
 
6. Bez povolení lze pokácet dřevinu pouze v následujících případech:
a) jedná-li se o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o zapojený porost dřevin o souvislé ploše do 40 m2,
b) jde-li o ovocnou dřevinu rostoucí na pozemku v zastavěném území obce evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň,
c) jde-li o dřevinu pěstovanou na pozemku vedeném v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin. V těchto případech se o povolení ke kácení nežádá, ani se neoznamuje. Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (zvláště chráněné území, stromořadí, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom).
 
7. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy nebo zařízení pro rozvod tepelné energie, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze nebo z důvodů zdravotních není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, která je může pozastavit, omezit či zakázat. Toto písemné oznámení musí mít obdobné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení (výjimky viz komentář k § 4 vyhlášky 189/2013 Sb.) Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, stromořadí, zvláště chráněný druh, památný strom).

 

8. Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je nezbytné:
 • v bodě č. 2 uvádět pouze aktuální parcelní čísla pozemků, na nichž dřeviny rostou s určením, zda se jedná o parcelní čísla katastru nemovitostí (KN) nebo pozemkového katastru (PK)
 • nezaměňovat pojmy obvod a průměr kmene a v bodě č. 2 uvádět pouze obvod kmene. Obvod kmene se uvádí v cm ve výšce 130 cm nad zemí (nebo níže pod místem hlavního větvení). Plocha zapojeného porostu se uvádí v m2. Hodlá-li žadatel kácet zapojený porost, obvod jednotlivých stromů v tomto porostu se v žádosti uvádí jen tehdy, dosahuje-li alespoň 80 cm).
 • v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich zakreslení mapový podklad, např. kopii katastrální mapy

 

 

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti