Povinné informace | Podatelna

Přihlášení k trvalému pobytu

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen informační systém), jehož správcem je ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona. Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.
Poskytnutí údajů podléhá správnímu poplatku 50 Kč.
     
Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
       
 
Přihlašování občanů k trvalého pobytu v obci Sokolnice
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu nebo jeho části ani k vlastníkovi nemovitosti.
 
 
Jak a kam se obráti
Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52  Sokolnice, tel: 515 553 846, kancelář matiky a evidence obyvatel.
 
Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:
  • čitelně vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (přihlašovací tiskopis)
  • předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu (pokud se přihlašuje i dítě do 15 let věku, originál jeho rodného listu)
  • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt, obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce (rodič), popřípadě pěstoun.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásí jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
 
Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Současně má povinnost vrátit občanský průkaz.
 
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 
Změna údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.
 
  
Poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč.
  
 
Způsob podání žádosti
Žádost a doklady předkládá občan osobně. Žádost není možno odeslat elektronicky pomocí internetu a žádost musí být vyplněna na originálním formuláři, který na požádání poskytne kterýkoliv matiční úřad.
 
  
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivých nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby.
Byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu,odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat (zaniknutí užívacího práva občana k objektu a neužívání objektu tímto občanem).
Je-li údaj o místě trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se zaznamená v informačním systému.
 
 
Vyřízení
Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30/60 dnů od zahájení řízení (od podání návrhu), ve složitých případech rozhoduje o prodloužení lhůty odvolací orgán.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti