Povinné informace | Podatelna

Vydání matričních dokladů občanů ČR narozených, zemřelých v cizině a občanů, kteří uzavřeli manželství v cizině

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").
 
 
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
 • území cizího státu;
 • zastupitelském úřadu ČR;
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR;
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:

 • kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR a
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.
 
Kdo a za jakých podmínek:
O zápis do zvláštní matriky může požádat:
 • v případě narození dítěte v cizině - rodič dítěte, který je státním občanem ČR
 • v případě uzavření manželství v cizině - snoubenec, který je státním občanem ČR
 • v případě úmrtí státního občana ČR v cizině - člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu.
 
Jak a kam se obrátit:
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u:
 • zastupitelského úřadu ČR nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu.
 
Co musíte předložit:
K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad);
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

   

 
Formuláře:
Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u nichž se tato situace řeší.
 
 
Poplatky:
Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí. 
Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti.
 
 
Lhůty:
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů. 
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti