Povinné informace | Podatelna

Přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství

Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáno v případě, kdy bylo zjišťováno státní občanství, a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.
V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla. 
 

Státní občanství České republiky se prokazuje:

  • občanským průkazem;
  • cestovním pasem;
  • osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky;
  • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.
 
Kdo a za jakých podmínek:
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává občan ČR, za nezletilého občana ČR (do 18 let) jeho zákonný zástupce.
Osvědčení o státním občanství ČR je nutné předložit k žádosti o vydání prvního občanského průkazu, pokud 15letá osoba nevlastní platný cestovní pas, nebo k žádosti o první samostatný cestovní pas pro osobu mladší 15 let.
Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky a která v průběhu roku 1993 provedla volbu státního občanství Slovenské republiky, může požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.
 
 
Jak a kam se obrátit:
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu nebo u matričních úřadů, tzn. u obecního úřadu, městského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu určeného zvláštním právním předpisem, příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.
Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.
Občané, kteří měli poslední trvalý pobyt v Sokolnicích, nebo jsou zde v současné době k trvalému pobytu přihlášeni, mohou o vydání osvědčení o státním občanství ČR požádat na OÚ Sokolnice.
 
 
Co musíte předložit:
K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je nutné doložit:
  • vyplnění předepsaných tiskopisů
  • domovský list (pokud jej žadatel vlastní)
  • event. další doklady, kterými lze prokázat státní občanství
  • rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po 1. 1. 1954, doloží též oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001, v ostatních případech jejich rodné listy);
  • průkaz totožnosti žadatele, popř. zákonného zástupce;
  • potvrzení o místě trvalého pobytu v případě, že v nedávné době došlo k jeho změně.
 
 
   
Poplatky:
Za vydání osvědčení o státním občanství ČR k vystavení prvního občanského průkazu v 15 letech občana se neplatí žádný správní poplatek.
Za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se hradí 100 Kč.
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti