Povinné informace | Podatelna

Vydávání osvědčení k cirkevním u sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
 
 
Jak a kam se obrátit
K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství. 
    
   
Co musíte předložit:
K písemné žádosti o vydání osvědčení snoubenci, státní občané ČR, připojí:
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost;
  • rodný list;
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem);
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);
  • případně úmrtní list zemřelého manžela;
  • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci;
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Toto osvědčení pak snoubenci předloží představiteli církve nebo náboženské společnosti před uzavřením manželství.
 
 
Poplatky
Správní poplatky se neplatí.
 
 
Další účastníci
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků, kteří se před uzavřením manželství prokáží průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
   
    
Formuláře
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku.pdf
Žádost o vydání matričního dokladu (rodného listu, úmrtního listu, oodacího listu).doc   
  
  
Další činnosti
Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství:
  • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku;
  • je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.
Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti