Povinné informace | Podatelna

Ověření podpisu

LEGALIZACE - OVĚŘENÍ PODPISU (zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).


Jak a kam se obrátit

  • Obecní úřad Sokolnice, kancelář matriky a evidence obyvatel;
  • Kterýkoliv obecní úřad pověřený k ověřování shody opisů nebo kopie s listinou;
  • Kterýkoliv notář.


Co musíte předložit
Žadatel se musí dostavit osobně s listinou, na které si chce nechat ověřit svůj podpis a předložit dle § 18 zák. č. 21/2006 Sb., k prokázání své totožnosti:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad , jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany , jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
  • průkaz povolení k pobytu azylanta , jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Poplatek
dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven ve výši 30 Kč za každý podpis.

 
Ověření podpisu se provádí na místě.
 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti