Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2008 – výdaje.

Schváleno 

Pozemky - zakoupení, geometrické plány apod. 

150,00

Místní komunikace - údržba a opravy

150,00

Cyklistické stezky - údržba a opravy

10,00

Dopravní obslužnost - příspěvek JM kraji

94,90

Vodovod - údržba a opravy, výstavba přípojek

60,00

Odvádění a čištění odpadních vod - náklady na provoz

824,70

Základní škola - příspěvek zřízené PO

1 442,48

Mateřská škola a školní jídelna - příspěvek zřízené PO

1 301,50

Knihovna - mzdy, materiál, vybavení

210,82

Záležitosti kultury - zájezdy a pod.

80,00

Rozhlas  a televize - opravy a údržba

47,00

Sdělovací prostředky - vydávání časopisu a kabel. televize

226,04

Sbor pro občanské záležitosti - dary jubilantům

50,00

TJ-příspěvky na opravy, na hody a turnaj

389,00

Komise pro práci s mládeží

60,00

Program rozvoje bydlení Haluzová - změna územního plánu

115,00

Veřejné osvětlení - opravy a údžba

195,00

Hřbitov - opravy a údžba

55,00

Odvoz a likvidace odpadů

1 184,81

Zeleň - údržba, výsadba nových ploch, mzdy na VPP

505,00

Požární ochrana - opravy, školení, nákup vybavení

853,50

Místní zastupitelské orgány - odměny a zákonné odvody 

1 410,36

Vnitřní správa

5 373,11

Vlastní daň

1 661,60

Ostatní náklady - členské příspěvky, dary neziskovým organ.

555,55

Splátky úvěru a půjčky

1 450,43

Vratka délčího plnění (nákupní středisko)

500,00

Celkové výdaje

 18 960,80

Uvedené částky jsou v tisících korun.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 19.11.2007 do 12.12.2007

Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 12.12.2007

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti