Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2007 – výdaje.

Schváleno 

Pozemky - zakoupení, geometrické plány apod. 

150,0

Místní komunikace - údržba a opravy

200,0

Cyklistické stezky - údržba a opravy

20,0

Dopravní obslužnost - příspěvek JM kraji

92,1

Vodovod - údržba a opravy, výstavba přípojek

60,0

Odvádění a čištění odpadních vod - náklady na provoz

734,4

Základní škola - příspěvek zřízené PO

1 023,5

Mateřská škola a školní jídelna - příspěvek zřízené PO

1 086,5

Knihovna - mzdy, materiál, vybavení

213,4

Záležitosti kultury - zájezdy a pod.

70,0

Rozhlas  a televize - opravy a údržba

20,0

Sdělovací prostředky - vydávání časopisu a kabel. televize

570,0

Sbor pro občanské záležitosti - dary jubilantům

55,0

TJ-příspěvky na opravy, na hody a turnaj

281,0

Komise pro práci s mládeží

40,0

Program rozvoje bydlení Haluzová - změna územního plánu

100,0

Veřejné osvětlení - opravy a údžba

190,0

Hřbitov - opravy a údžba

55,0

Odvoz a likvidace odpadů

937,7

Provoz závlah - opravy, údžba a provoz

260,0

Zeleň - údržba, výsadba nových ploch, mzdy na VPP

655,0

Požární ochrana - opravy, školení, nákup vybavení

375,5

Místní zastupitelské orgány - odměny a zákonné odvody 

1 343,2

Vnitřní správa

5 401,5

Vlastní daň

2 401,4

Ostatní náklady - členské příspěvky, dary neziskovým organ.

86,3

Splátky úvěru a půjčky

1 967,4

Celkové výdaje

18 389,0

Uvedené částky jsou v tisících korun.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 27.11.2006 do 14.12.2006

Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne: 13.12.2006

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti