Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2004 – výdaje

par.
pol.
 
Schválený rozpočet
    Pozemky
 
1012 5166 Poradenské služby
35,00
1012 5169 Pozemky - ocenění, rozdělení apod
20,00
1012 5165 Nájemné za půdu
0,10
    Celkem
55,10
     
 
    Poradenské středisko
 
1019 5229 Čl. příspěvek - CEZAVA
17,50
    Spolek pro obnovu venkova
1,60
    Celkem
19,10
     
 
    Místní komunikace
 
2212   MK (údržba a čistění)
140,00
2212   MK (chodník - oprava Komenského)
0,00
    MK (chodník - oprava Zahradní)
20,00
2212   MK (chodník - oprava Brněnská)
259,00
    Zpevněné plochy u garáží Topolka
484,00
    Celkem
903,00
     
 
2219   Cyklistické stezky
 
  6121 Cyklostezka k rozvodně PD
50,00
    Celkem
50,00
     
 
    Vodovod
 
2310   Pojištění
18,20
    Vodovod Kobylnická - prodloužení PD
130,00
    Vodovod Kobylnická - realizace prodloužení
0,00
    Vodovod Mlýnisko - prodloužení PD
0,00
    Vodovod Krakovská - prodloužení
0,00
    Příspěvek svazku Rajhradsko
5,60
    Opravy výdejního automatu apod
17,00
    Vodovodní přípojky
50,00
    Celkem
220,80
     
 
    Odvádění a čištění odpadních vod
 
2321   EZS ČOV, provozování kanalizace
250,00
    Mzdy na ČOV - Balák
65,00
    Organizace veřejné obchodní soutěže-kanalizace
100,00
    Veřejná obchodní soutěž - vícetisky PD
150,00
    Projekt ČOV - studie + zaměření+dokumentace pro úz.ř.
0,00
    Pasport splaškové kanalizace Na Skalce
0,00
    Ostatní investiční náklady
180,00
    Projekt ČOV - dokumentace pro stavební řízení
0,00
    Pojištění
0,50
    Projekt kanalizace
0,00
    Odvodnění garáží Topolka
62,74
    Kanalizační přípojky-občané
300,00
    Kanalizační přípojky-dotace občané
100,00
    Telefonní poplatky ČOV
12,00
    Intezifikace ČOV v trati Výhon
1 000,00
    Kanalizace
0,00
    Celkem
2 220,24
     
 
3113   Základní škola
 
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
4 596,00
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO
775,00
     
5 371,00
     
 
3111   Mateřská škola a školní jídelna
 
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
1 676,00
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO
1 124,50
     
2 800,50
     
 
3314   Knihovna
 
* 5112 Mzdy
75,00
  5136 Knihy
50,00
  5139 Materiál
4,00
  5161 Poštovné
1,00
    Pokladní záloha
2,00
    Knihovna celkem
132,00
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
  5169 Zájezdy, divadla apod.
70,00
    Celkem
70,00
     
 
3341   Rozhlas a televize
 
  5169 Údržba
10,00
    Celkem
10,00
     
 
3399   SPOZ
25,00
    Celkem
25,00
     
 
3419   TJ-příspěvky
 
  5222 Příspěvek TJ Sokol na dopravu
15,00
  5222 Příspěvek na kroje a hody
24,00
  5222 Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny
130,00
    Celkem
169,00
     
 
3421   Komise pro práci s mládeží
55,00
3421 5112 Kursy ve škole za 12/2002
0,00
     
55,00
     
 
3631   Veřejné osvětlení
 
    Elektrická energie
120,00
    EEIKA služby
70,00
    Celkem
190,00
     
 
3632   Hřbitov
 
    Údržba, opravy apod.
30,00
    Projekt rozvoje hřbitova
50,00
    Celkem
80,00
     
 
3633   Plynovod
 
  6121 Plynovod Krakovská - prodloužení
 
  5163 Inženýrské sítě-pojištění
1,50
     
1,50
     
 
3722   Odvoz a likvidace odpadů
642,18
    Celkem
642,18
     
 
3745   Zeleň
 
    Zeleň (výsadba a údržba)
120,00
  5137 Sekačka
0,00
  5132 Ochranné pomůcky
5,00
    Mzdy - VPP a CS
280,00
    Celkem
405,00
     
 
4329 5229 Soc péče-příspěvek (asociace rodičů)
1,70
    Celkem
1,70
     
 
5512   Požární ochrana
 
* 5153 Plyn
70,00
* 5154 Elektřina
20,00
* 5162 Telefon
0,00
* 5163 Pojištění
3,50
  5137 Nákup oblečení a obuvi
42,00
  5119 Refundace a cestovné
10,00
  5139 Materiál
0,00
  5156 PHM
25,00
    Nákup hasic, proudnic apod.
43,00
    Nákup motorové pily s příslušenstvím
0,00
    Opravy a udržování budovy
21,00
  5171 Opravy a udržování požární techniky
70,00
  5167 Školení
5,00
  5169 Zdravotní prohlídky a služby
17,00
  5773 Cestovné
0,00
  5151 Voda
2,00
    Požární ochrana celkem
328,50
     
 
6112   Místní zastupitelské orgány
845,40
    Sociální a zdravotní pojištění
275,80
    Celkem
1 121,20
     
 
6114   Referendum (volby)
0,00
     
 
6171   Vnitřní správa
 
  5011 Mzdové náklady
1 360,00
  5021 Dohody
60,00
  5031 Sociální a zdravotní pojištění
476,00
  5038 Zákonné pojištění za zaměstanace
15,00
  5136 Knihy, tisk
15,00
  5137 DHIM
100,00
  5138 Nákup zboží
10,00
  5139 Materiál
150,00
  5151 Voda
6,60
  5153 Plyn
230,00
  5154 Elektřina
80,00
  5161 Poštovné
140,00
  5162 Telefon
200,00
  5163 Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
45,00
  5164 Nájemné
0,00
  5166 Konzultační, porad. a pravní služby
80,00
  5167 Školení
10,00
  5169 Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..)
400,00
    Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj
25,00
  5499 Úhrada duplicity vlastnictví za pozemek
20,00
    Doplatky služeb za rok 2003
0,00
  5171 Opravy a údržování
75,00
    Údržba hřiště za budovou OÚ
30,00
  5173 Cestovné
110,00
  5175 Pohoštění
20,00
  5194 Dary-plesy a tombola
15,00
  5229 Členské příspěvky (SMO, SOM JM, atd.)
11,00
  5229 Příspěvky (Energetické sdružení)
0,70
  5362 Daň z převodu nemovitostí
25,00
  5362 Daň z převodu nemovitostí (Nad Vrbím)
0,00
  5909 Ostaní neinv. výdaje
20,00
  6126 Půjčka IMOS Zlín
0,00
    Pokladna
 
  5901 Rozpočtová rezerva
457,86
    Vnitřní správa celkem
4 187,16
     
 
6399 5362 Vlastní daň
5 000,00
    Celkem
5 000,00
     
 
6409   Ostatní náklady
 
  5221 Příspěvky (OPS Aust.)
15,00
    Příspěvek - Svaz rybářů
22,00
  5222 Příspěvky - myslivci
10,00
    Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru
5,00
    Celkem
52,00
     
 
  8124 Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
2321   Splátky úvěru na kanalizaci
0,00
    Úspora na stavbu kanalizace
0,00
    Celkem
379,30
     
 
    Investice
 
    Stavba TI v lokalitě Nad Vrbím
0,00
    Stavba kanalizace - I. etapa
520,00
    Stavba kanalizace a ČOV - II. etapa
75 000,00
    Stavba vodovodu v ulici Kobylnická
0,00
    Stavba komunikace a chodníků Nad Vrbím
8 105,85
    Celkem
83 625,85
     
 
    Celkové výdaje
108 115,121

Návrh projednán a schválen Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 11. 12. 2003.

Vyvěšeno na úřední desce dne 25. 11. 2003.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti