Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2003 – výdaje

par.
pol.
 
Schválená částka
    Pozemky
 
1012 6130 Výkup pozemků - veřejné prostranství
0,00
1012 5166 Poradenské služby
20,00
1012 5169 Pozemky - ocenění, rozdělení apod
40,00
1012 5165 Nájemné za půdu
0,13
    Celkem
60,13
     
 
    Poradenské středisko
 
  5229 Čl. příspěvek - CEZAVA
17,45
    Celkem
17,45
     
 
    Místní komunikace
 
2212   MK (údržba a čistění)
90,00
2212   MK (chodník - oprava Masarykova) PD
30,00
2212   MK (chodník - relaizace opravy Masarykova)
300,00
2212   MK (chodník - odvodnění Masarykova)
100,00
2212   MK (chodník - oprava Šlapanická)
100,00
2212   MK (chodník - oprava Zahradní, Krakovská)
0,00
    Heliport
0,00
    Zpevněné plochy u garáží Topolka
484,00
    Celkem
1 104,00
     
 
2219   Cyklistické stezky
 
  6121 Cyklostezka na ulici Brněnská
0,00
  6121 Cyklostezka v trati Výhon
0,00
  6121 Cyklostezka k rozvodně PD
47,00
  6121 Cyklostezka k rozvodně
0,00
    Celkem
47,00
     
 
    Vodovod
 
2310   Pojištění
18,23
    Vodovod Kobylnická - prodloužení PD
130,00
    Vodovod Kobylnická - realizace prodloužení
1 550,00
    Vodovod Mlýnisko - prodloužení PD
8,50
    Vodovod Krakovská - prodloužení
75,00
    Opravy výdajního automatu apod.
20,00
    Vodovodní přípojky
50,00
    Celkem
1 851,73
     
 
    Plynovod
 
    Plynovod Krakovská - prodloužení
79,00
    Celkem
79,00
     
 
    Odvádění a čištění odpadních vod
 
2321   MK (úprava kanal. šachet)
0,00
    Organizace veřejné obchodní soutěže-kanál
100,00
    Veřejná obchodní soutěž - vícetisky PD
150,00
    Projekt ČOV - studie + zaměření
29,40
    Projekt ČOV - dokumentace pro územní řízení
191,11
    Projekt ČOV - dokumentace pro stavební řízení
343,25
    Pojištění
0,50
    Projekt kanalizace
40,00
    Odvodnění garáží Topolka
54,00
    Telefonní poplatky ČOV
10,00
    Celkem
918,26
     
 
3113   Základní škola
 
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
4 596,00
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO
727,01
     
 
3111   Mateřská škola a školní jídelna
 
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
1 676,00
*   Neinvestiční příspěvek zřízené PO
1 009,00
     
 
3314   Knihovna
 
* 5112 Mzdy
59,69
  5136 Knihy
50,00
  5139 Materiál
4,00
  5161 Poštovné
1,00
    Pokladní záloha
2,00
    Knihovna celkem
116,69
     
 
3319   Záležitosti kultury
 
  5169 Zájezdy, divadla apod.
70,00
  5163 Pojištění účastníků kulturních akcí
0,00
    Celkem
70,00
     
 
3341   Rozhlas a televize
 
  5169 Údržba
22,70
  6121 Stavby
0,00
    Celkem
22,70
     
 
3399   SPOZ
30,00
    Příspěvek-humanitární a charitativní
0,00
    Celkem
30,00
     
 
3419   TJ-příspěvky
 
  5222 Příspěvek TJ Sokol na dopravu
10,00
  5222 Příspěvek na kroje a hody
20,00
  5222 Příspěvek TJ Sokol na opravu střechy
130,00
    Celkem
160,00
     
 
3421 5112 Kursy 12/02
9,70
     
 
3631   Veřejné osvětlení
 
    Elektrická energie
80,00
    EEIKA služby
70,00
    Celkem
150,00
     
 
3632   Hřbitov
30,00
    Celkem
30,00
     
 
3633 5163 Inženýrské sítě-pojištění
2,00
     
 
3722   Odvoz a likvidace odpadů
584,36
    Celkem
584,36
     
 
3745   Zeleň
 
    Zeleň (výsadba a údržba)
100,00
  6125 Traktor
0,00
  5132 Ochranné pomůcky
5,00
    Mzdy - VPP a CS
280,00
    Celkem
385,00
     
 
4329 5229 Soc péče-příspěvek (asociace rodičů)
1,74
    Celkem
1,74
     
 
5512   Požární ochrana
 
* 5153 Plyn
49,90
* 5154 Elektřina
18,68
* 5162 Telefon
5,00
* 5163 Pojištění
4,00
  5137 Nákup oblečení a obuvi (reflexní vesty)
2,00
  5119 Refundace
10,00
  5139 Materiál
30,00
  5156 PHM
15,00
    Opravy a udržování budovy
10,00
  5171 Opravy a udržování požární techniky
50,00
  5167 Školení
0,00
  5169 Zdravotní prohlídky a služby
7,00
  5773 Cestovné
0,00
  5151 Voda
1,00
    Požární ochrana celkem
202,58
     
 
6112   Místní zastupitelské orgány
1 092,84
    Celkem
1 092,84
     
 
6171   Vnitřní správa
 
  5111 Mzdové náklady
1 464,67
  5112 Dohody
2,00
  5121 Sociální a zdravotní pojištění
530,00
  5128 Zákonné pojištění za zaměstanace
9,37
  5136 Knihy, tisk
15,00
  5137 DHIM
100,00
  5138 Nákup zboží
10,00
  5139 Materiál
120,00
  5151 Voda
6,60
  5153 Plyn
229,75
  5154 Elektřina
88,76
  5161 Poštovné
92,96
  5162 Telefon
200,00
  5163 Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
40,37
  5164 Nájemné
1,30
  5166 Konzultační, porad. a pravní služby
60,00
  5167 Školení
5,00
  5169 Služby (NAVOS, pC+, Haida, stravenky, ..)
389,08
6171 5169 Náklady na obecní policii (30% výkonu)
0,00
  5171 Opravy a údržování
100,00
  5171 Oprava - odvodnění dvora zdr. střediska
0,00
    Oprava - školní hřiště za budovou OÚ
100,00
  5172 Programové vybavení
0,00
  5173 Cestovné
170,00
  5175 Pohoštění
20,00
  5194 Dary-plesy a tombola
15,00
  5229 Členské příspěvky (SMO ,SOM JM, atd.)
5,52
  5362 Daň z převodu nemovitostí
385,00
  5362 Daň z převodu nemovitostí (Nad Vrbím)
1 360,18
  5909 Ostaní neinv. výdaje
30,00
  6121 Rozpočtová rezerva
0,00
  6126 Projekt
0,00
  6125 Výpočetní technika
0,00
    Pokladna
0,00
  5169 Rozpočtová rezerva
0,00
    Vnitřní správa celkem
5 550,56
     
 
6399 5362 Vlastní daň
532,89
    Celkem
532,89
     
 
6409   Ostatní náklady
 
  5221 Příspěvky (OPS Aust.)
1,70
    Příspěvek - Svaz rybářů
8,00
  5222 Příspěvky - myslivci
3,00
    Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru
5,00
  5229 Příspěvky (Energetické sdr.)
0,40
  5321 Převody obcím - Újezd na žáky a ost.
0,00
  5329 Rajhradsko - příspěvek
5,60
    Komise pro práci s mládeží
40,00
    Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj
26,40
    Úhrada duplicity vlastnictví
20,00
    Doplatky služeb za rok 2002
24,20
    Celkem
134,30
     
 
  8124 Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
    Splátky úvěru na kanalizaci
1 874,40
    Úspora na stavbu kanalizace
700,00
    Rozpočtová rezerva
0,00
    Celkem
2 953,70
     
 
    Investice Nad Vrbím
 
    Stavba TI v lokalitě Nad Vrbím
19 006,08
    Prodloužení výtlaku Nad Vrbím - PD
32,72
    Celkem
19 038,80
     
 
    Celkové výdaje
43 153,434

Návrh projednán a schválen Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 06. 02. 2003.

Vyvěšeno na úřední desce dne 17. 01. 2003.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti