Povinné informace | Podatelna

Rozpočet obce Sokolnice 2006 – výdaje

par.pol. 
Schválená částka
  Pozemky
10125169Pozemky - ocenění, rozdělení apod
100,00
10126130Výkup pozemků
25,00
  Celkem
125,00
   
  Místní komunikace
2212 MK (údržba a čistění)
100,00
2212 MK (projekty na opravy)
120,00
  Zpevněné plochy Nad Vrbím + ter. úpravy
0,00
  Zpevněné plochy u garáží Topolka
500,00
  Celkem
720,00
   
2219 Cyklistické stezky
  Opravy a udržba
10,00
  Cyklostezka k rozvodně PD
50,00
 6121Cyklostezka k rozvodně - realizace
800,00
  Celkem
860,00
   
22215193Dopravní obslužnost
92,50
   
  Vodovod
2310 Pojištění
0,00
  Vodovod Kobylnická - prodloužení PD
0,00
  Příspěvek svazku Rajhradsko
5,20
  Opravy výdejního automatu apod
10,00
  Vodovodní přípojky
50,00
  Celkem
65,20
   
  Odvádění a čištění odpadních vod
2321 EZS ČOV, provozování kanalizace
0,00
  Mzdy na ČOV - Balák
0,00
  PD na stavbu kanalizace na Pratecký kopec
280,00
  Odvodnění garáží Topolka
200,00
  Dotace občanům na protlaky na kanalizační přípojky
476,00
  Stavba kanalizace a ČOV- II. etapa (NSTČ)
5 000,00
  Stavba kanalizace a ČOV - II. etapa (ostat.)
0,00
  Stavba dešťové kanalizace
0,00
  Celkem
5 956,00
   
3113 Základní škola
* Neinvestiční příspěvek zřízené PO
850,00
  Celkem
850,00
   
3111 Mateřská škola a školní jídelna
* Neinvestiční příspěvek zřízené PO
1 200,00
  Celkem
1 200,00
   
3314 Knihovna
*5112Mzdy
126,40
 5136Knihy
50,00
 5139Materiál
5,00
  Programové vybavení
25,00
  HW vybavení
60,00
 5161Poštovné
0,00
  Pokladní záloha
0,00
  Knihovna celkem
266,40
   
3319 Záležitosti kultury
 5169Zájezdy, divadla apod.
120,00
  Celkem
120,00
   
3341 Rozhlas a televize
 5169Údržba
20,00
  Investice
0,00
 6121Kabelová televize-doplatek
0,00
  Celkem
20,00
   
3349 Sdělovací prostředky
 5169Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj
31,35
 6121Kabelová televize
450,00
  Celkem
481,35
   
3399 SPOZ
50,00
  Celkem
50,00
   
3419 TJ-příspěvky
 5222Příspěvek TJ Sokol na dopravu
9,00
 5222Příspěvek na kroje a hody
24,00
 5222Turnaj v malé kopané
2,00
 5222Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny
155,00
  Celkem
190,00
   
3421 Komise pro práci s mládeží
60,00
  Celkem
60,00
   
36195166Program rozvoje bydlení (Haluzová)
86,90
  Studie využití bývalého VÚ 1852 (Předky)
400,00
  Celkem
486,90
   
3631 Veřejné osvětlení
  Elektrická energie
101,00
  EEIKA služby
70,00
  Celkem
171,00
   
3632 Hřbitov
  Údržba, opravy apod.
10,00
  Projekt rozvoje hřbitova
0,00
  Celkem
10,00
   
3633 Plynovod
  PD na stavbu U Cihelny + v ulici Polní
100,00
 5163Inženýrské sítě-pojištění
0,00
  Celkem
100,00
   
3722 Odvoz a likvidace odpadů
879,29
  Celkem
879,29
   
3745 Zeleň
  Zeleň (výsadba a údržba)
100,00
  Úprava obou parků Nad Vrbím
100,00
 5132Ochranné pomůcky
5,00
  Mzdy - VPP a CS
170,00
  Celkem
375,00
   
5512 Požární ochrana
*5153Plyn
70,00
*5154Elektřina
20,00
*5162Telefon
5,00
*5163Pojištění
3,50
 5137Nákup oblečení a obuvi,proudnice
52,50
 5119Refundace a cestovné
5,00
 5156PHM
25,00
 5139Materiál
5,00
 5171Opravy a udržování budovy
0,00
 5171Opravy a udržování požární techniky
70,00
 5167Školení
10,00
 5169Zdravotní prohlídky a služby
10,00
 5151Voda
2,00
  Požární ochrana celkem
278,00
   
6112 Místní zastupitelské orgány
945,00
  Sociální a zdravotní pojištění
290,30
  Celkem
1 235,30
   
6114 Volby
0,00
   
6171 Vnitřní správa
 5011Mzdové náklady
1 387,76
 5021Dohody
60,00
 5031Sociální a zdravotní pojištění
485,72
 5038Zákonné pojištění za zaměstanace
10,00
 5136Knihy, tisk
15,00
 5137DHIM
50,00
 5139Materiál
160,00
 5151Voda
6,00
 5153Plyn
232,80
 5154Elektřina
101,85
 5161Poštovné
140,00
 5162Telefon
180,00
 5163Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
138,75
 5166Konzultační, porad. a pravní služby
102,00
 5167Školení
10,00
 5169Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..)
351,00
 5171Opravy a údržování
50,00
 5171Oprava kapličky na návsi (fasáda, vstup)
100,00
 5171Oprava a údržba hřiště za OÚ
30,00
 5172Programové vybavení
52,00
  SW vybavení - multilicence MISYS
25,00
  SW vybavení - aktulaizace dat pro MISYS
17,00
 5173Cestovné
129,45
 5175Pohoštění
34,50
 5194Dary-plesy a tombola
10,00
 5229Členské příspěvky SMO,SOM JM
10,20
 5329Příspěvky (Energetické sdružení)
0,90
 5362Daň z převodu nemovitostí
47,34
 5909Ostaní neinv. výdaje-úhrada duplicity za pozemek
50,00
 6121Nákupní středisko
0,00
 5182Záloha pokladně
0,00
 5901Rozpočtová rezerva
0,00
  Vnitřní správa celkem
3 987,27
   
63995362Vlastní daň
  Celkem
2 000,00
   
64025366Finanční vypořádání
   
6409 Ostatní náklady
 5329Členské příspěvky Cezava
22,00
 5221Příspěvky (OPS Aust.)
5,30
 5222Příspěvek - Svaz rybářů
20,00
  Příspěvky - myslivci
10,00
  Příspěvek (dar) - TJ Zora (nevidomí)
2,00
  Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru
5,00
  Celkem
64,30
   
 8124Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,00
  Splátky úvěru ve výši 10 mil. (jistina)
714,28
  Splátky úvěru ve výši 15 mil. (jistina)
1 071,44
  Splátky úvěru ve výši 10 mil. (úroky)
488,36
  Splátky úvěru ve výši 15 mil. (úroky)
554,53
  Mimořádní jednorázová splátka úvěru ve výši 10 milionů
8 797,36
  Celkem
12 004,97
   
Zůstatek na účetech k 31. 12. 2005 a převedeno do roku 2006
   
  Celkové výdaje
32 648,480
   
Příjmy celkem
32 648,480
Výdeje celkem
32 648,480
Rozdíl
0,000

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice od 25. 11. 2005 do 16. 12. 2005

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 15. 12. 2005

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti