Povinné informace | Podatelna

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací 
    
1.      Věcné náklady (sazby) spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

 

a)
 
Černobílá kopie jednostranná – formát A4 a menší
1,00 Kč/ks
Černobílá kopie dvoustranná – formát A4 a menší
1,50 Kč/ks
Černobílá kopie jednostranná – formát A3
2,00 Kč/ks
Černobílá kopie dvoustranná – formát A3
2,50 Kč/ks
Barevná kopie jednostranná – formát A4 a menší
12,00 Kč/ks
Barevná kopie dvoustranná – formát A4 a menší
24,00 Kč/ks
Barevná kopie jednostranná – formát A3
24,00 Kč/ks
Barevná kopie dvoustranná – formát A3
48,00 Kč/ks
 
Sazba za pořízení datové podoby požadované informace, (tzv. „naskenování“).

 

b)
Jednostranný dokument formátu A4 a menší
1,00 Kč/ks
Dvoustranný dokument formátu A4 a menší
1,50 Kč/ks
Jednostranný dokument formátu A3
2,00 Kč/ks
Dvoustranný dokument formátu A3
2,50 Kč/ks
c)      1 ks nenahraného CD ROM - dle skutečné pořizovací ceny;
d)      1 ks nenahraného DVD ROM - dle skutečné pořizovací ceny;
e)      Náklady spojené s odesláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - dle jeho aktuálního ceníku poštovních služeb;
f)        Náklady na balné se stanoví paušální částkou 10,- Kč za jednu poštovní zásilku. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována;.
g)      Další náklady nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace (např. cestovné, stravné) dle zákona č. 262/2006 zákoník práce, v platném znění.   
h)      Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
2.      Jde-li o poskytnutí informace, kterou je třeba vyhledat v čase delším než 1 hod. (60 min.), jedná se o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a žadatel zaplatí náklady ve výši 340,00 Kč za každou i započatou hodinu vyhledávání jednou osobou.
3.      Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
4.      Úhradu je možné zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Sokolnice, složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet obce Sokolnice vedený u České spořitelny a.s., č.ú.: 1343297349/0800. Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.
5.      V ostatních případech se úhrada nákladů za poskytnutí informací nevyžaduje, zejména jde-li o pořizování kopií z úředních spisů, za které jsou stanoveny úhrady dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jde-li o informace poskytnuté okamžitě formou ústní či telefonickou.
     
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti