Povinné informace | Podatelna

Příprava rozpočtu obce

Starosta obce touto cestou upozorňuje všechny občany, neziskové organizace, komise rady a výbory zastupitelstva, zřízené příspěvkové organizace a další subjekty, že finanční požadavky do rozpočtu obce Sokolnice na rok 2023 je nutné doručit v písemné formě na OÚ Sokolnice nejpozději do
čtvrtek 20. října 2022 do 13.00 hod.
***********************************************
Na později podané požadavky již nebude možné brát zřetel! Viz příloha.
 
 
Pravidla pro čerpání dotace z rozpočtu obce Sokolnice:
 
1) Z dotace nebudou hrazeny alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
 
2) Při vyúčtování dotace uvede subjekt náklady na jednotlivou akci, nakoupenou službu či
zboží a kolik z této částky bylo financováno z dotace.

3) U jednotlivých subjektů lze použít na propagaci maximálně 5 % z celkové částky dotace.
Propagací se rozumí prostředky vynaložené na tisk letáků a jejich distribuci, reklamu v
médiích, na služby mediálních a reklamních agentur či zástupců.

4) Na účetních dokladech předložených k čerpání dotace bude uveden název účtované
položky.

5) Minimálně 50 % dotace použité na nákup energií, opravy, investice či vybavení bude
prokazatelně čerpáno na katastrálním území obce Sokolnic.

 
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti