Povinné informace | Podatelna

Okresní soud Brno-venkov

Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, volí přísedící okresních soudů zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

V případě zájmu o výkon funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2022 – 2026, sdělte své jméno, příjmení, telefonní kontakt, případně e-mailovou adresu obci prostřednictvím emailu:

tajemnik@sokolnice.cz

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti