Povinné informace | Podatelna

Oznámení o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í
 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky v obci Sokolnice.
 
Starosta obce Sokolnice podle §27 odst. 1 zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
 
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční: 
v pátek 02. 10. 2020 v době od 14.00 h do 22.00 h
v sobotu 03. 10. 2020 v době od 08.00 h do 14.00 h.
 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 02. 10. 2020 v době od 14.00 h do 22.00 h
v sobotu 03. 10. 2020 v době od 08.00 h do 14.00 h.
 
Místem konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu České republiky je místnost sokolovny na ulici Masarykova č.p. 370, Sokolnice, pro voliče z celé obce.
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a bezprostředním okolí, je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční:

v pátek 09. 10. 2020 v době od 14.00 h do 22.00 h
v sobotu 10. 10. 2020 v době od 8.00 h do 14.00 h.
 
Pro případné druhé kolo voleb do Senátu obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti v den voleb.
 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, resp. Senátu Parlamentu České republiky, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.
 
 
V obci Sokolnice dne 07.09.2020
 
Mgr. Libor Beránek, starosta
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti