Povinné informace | Podatelna

Poplatek za odpad

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) v roce 2024 je stanoven na částku 750,- Kč na osobu a rok.
Poplatek je splatný do 31. března 2024.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje:
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Text obecně závazné vyhlášky, kterou je poplatek stanoven.

Stávající přihlášky zůstávají v platnosti. Žádáme poplatníky o vyplnění přihlášky pouze v případě, že přihlášku dosud neodevzdali,  jsou novými poplatníky nebo u nich došlo ke změně, přihláška bude platná i pro další období.

Úhradu je možné provést osobně v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet obce u ČS a.s., číslo účtu: 1343297349/0800. Variabilní symbol pro platbu poplatku 1340 a číslo popisné nemovitosti, za kterou je poplatek odváděn (např. 1340435). V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (bez mezer, pomlček apod.).

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti