Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2002

Příjmy v tisících v roce 2002

par.
pol.
Schválená částka
Skutečnost 2002
 1111Daň ze závislé činnosti
1 570,00
1 964,29
 1112Daň podnikatelů (fyzických osob)
904,00
818,10
 1113Daň fyzických osob vybírané srážkou
147,00
142,21
 1121Daň právnických osob
1 782,00
2 099,11
 1122Vlastní daň
300,00
532,89
 1211Daň z přidané hodnoty
2 811,00
3 263,24
 1511Daň z nemovitostí
840,00
937,32
  Daně celkem
8 354,00
9 757,16
   
 1311Správní poplatky
60,00
89,49
 1311Správní poplatky - stavební úřad
300,00
245,10
 1332Poplatky za vypouštění škodlivin
3,00
3,00
 1334Poplatky za znečištění (1339)
0,00
2,68
 1337Odpad
506,00
556,60
 1341Poplatek psi
9,00
15,45
 1343Nájem veřejného prostranství
22,00
24,30
 1347Ostatní poplatky - VHA
80,00
50,00
 2460Splátky půjček-Zetor
0,00
4,00
 4111Neinvestiční dotace ze SR-sčítání
0,00
73,45
 4112Neinvestiční dotace ze SR - školství
230,00
230,00
 4112Neinvestiční dotace ze SR - st. správa
891,20
891,20
 4116Sociální dávky
0,00
0,00
 4116Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
44,00
142,06
 4116Ostatní neinvestiční dotace - uč. pomůcky
57,00
70,00
 4117Neinv.dotace OkÚ - obnova kult. památky
0,00
0,00
 4116Dotace - internet
0,00
0,00
 4121Dotace z obce Práce na ŠJ
0,00
136,31
 4121Dotace od obcí na žáky-Telnice a ost.
50,00
122,52
 4122Dotace od Kraje
0,00
11,73
 4216Dotace inv.od MproMR-místní or.systém
0,00
150,00
 4221Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
94,90
193,69
 3201Prodej akcií
0,00
70,50
 4131Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov
0,00
0,00
  Ostatní daňové příjmy
2 347,10
3 082,08
   
1012 Pozemky
10122131Pronájem pozemků
40,00
47,31
10123111Prodej majetku obce
895,00
17 988,91
  Celkem
935,00
18 036,22
   
10192229Spolúčast CEZAVA-místní or.systém
0,00
0,00
   
21692210Sankční platby
0,00
0,00
   
22292229Dotace spolku CEZAVA
0,00
64,30
   
23103122Příspěvky na vodovod
0,00
50,09
   
3111 Mateřská škola
31112111Mateřská škola - školné
40,00
73,03
 2310MŠ-prodej kol
0,00
0,00
  Celkem
40,00
73,03
   
31412111Školní jídelna - stravné
400,00
377,31
   
33142111Knihovna - půjčovné
6,00
7,40
   
3319 Záležitosti kultury
33192111Příjmy v kultuře (zájezdy)
30,00
98,29
 2112Prodej pohlednic
0,00
0,47
  Celkem
30,00
98,76
   
  Využití volného času mládeže
34212111Příjmy od žáků z mimoškolní činnosti
30,00
30,74
  Celkem
30,00
30,74
   
36322111Hřbitov - hrobová místa
4,00
4,10
   
37222324Příspěvky EKO-KOM
0,00
13,31
   
  Činnost místní správy
61712111Poskytování služeb - HZ, Gottwald
128,00
73,36
61712111Služby pro zdravotní středisko
115,00
144,40
61712112Prodej pohlednic
0,00
1,62
61712132Pronájem nemovitostí
180,00
196,38
61712210Pokuty
0,00
238,20
61712329Ostatní příjmy
150,00
96,30
  Celkem
573,00
750,26
   
63102141Bankovní úroky a dividendy
45,00
76,82
   
64022222Finanční vypořádání
0,00
2,52
   
6409 Ostatní příjmy
  2321Dary-Honební společenstvo
6,35
6,35
 2322Pojistné náhrady-aut.nehoda u ČOV
0,00
0,00
 2329Správní -okres (119.102,-Kč vratka JME)
0,00
0,00
   Prodej akcií ČS
0,00
0,00
   
6,35
6,35
   
  Hospodářská činnost-prodej vodoměrů
68,00
0,00
   
 8115Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
974,15
0,00
 8115Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
147,29
0,00
 8115Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov
88,77
0,00
   
  Příjmy celkem
13 980,669
32 430,450

Výdaje v tisících v roce 2002

par.
pol.
Schválená částka
Skutečnost 2002
  Pojištění-plyn, voda,ČOV
0,00
0,00
   
  Pozemky
10126130Výkup pozemků - veřejné prostranství
50,00
1 961,43
10125166Poradenské služby
10,00
37,05
10125169Pozemky - ocenění, rozdělení apod
50,00
115,89
10125165Nájemné za půdu
0,10
0,13
  Celkem
110,10
2 114,50
   
  Poradenské středisko
10195169Poradenské středisko - služby architekta
0,00
87,97
 5229Čl. příspěvek - CEZAVA
18,90
17,39
 6121MOS CEZAVA
0,00
0,00
  Celkem
18,90
105,36
   
  Místní komunikace
2212 MK (údržba a čistění) a opravy
150,00
281,99
2212 MK (chodník - oprava Masarykova)
300,00
0,00
2212 MK (chodník - odvodnění Masarykova)
100,00
0,00
2212 MK (chodník - oprava Šlapanická)
0,00
0,00
2212 MK (chodník - oprava Zahradní, Krakovská)
0,00
0,00
  Doplatek za TI Nad Vrbí
0,00
0,00
  Celkem
550,00
281,99
   
2219 Cyklystické stezky
 6121Investiční dotace obci Tvarožná na cyklostezky
0,00
8,34
 6121Cyklostezka v trati Výhon
672,00
0,00
 6121Cyklostezka k rozvodně
0,00
0,00
  Celkem
672,00
8,34
   
22296121Místní orientační systém-dotovaný
0,00
214,30
   
  Vodovod
2310 Projekty
0,00
28,35
2310 Pojištění
17,50
18,23
  Oprava vodovodu na ulici Polní
0,00
2,84
  SVR-příspěvek
0,00
5,22
  Vodovod-přípojky
0,00
72,36
  Celkem
17,50
127,00
   
  Odvádění a čištění odpadních vod
2321 MK (úprava kanal. šachet)
30,00
10,20
  Pojištění
0,50
0,41
  Rekonstrukce kanalizace-havarie
0,00
0,00
  Doplatek za prohlídky kanalizace
0,00
23,36
  Připrava stavby kanalizace
0,00
206,03
  Projekt kanalizace
1 440,00
766,48
  Pojistná událost
0,00
0,00
  Náklady HČ
0,00
0,00
  Celkem
1 470,50
1 006,48
   
3111 Mateřská školka:
*5112Mzdy
10,50
8,42
*5153Plyn
270,00
235,66
*5154Elektrika
100,00
83,91
*5162Telefony
11,00
13,56
*5163Pojištění
6,50
6,81
 5136Učební pomůcky,knihy
28,00
19,45
 6121HIM
0,00
0,00
 5137DHIM
30,00
14,73
 5139Materiál
5,00
22,99
 5161Poštovné
1,00
0,54
 5169Kulturní akce pro děti a služby
23,00
47,07
 5171Doplatek za opravy kotelny
80,00
96,22
 5171Opravy a údržování
39,00
0,00
 5151voda
0,00
25,08
  Pokladní záloha
1,00
0,00
  Mateřská školka celkem
605,00
574,44
   
3113 Základní škola
 5135Učebnice
60,00
59,52
*5153Plyn
155,00
114,31
*5154Elektrika
90,00
94,96
*5162Telefony
20,00
19,31
*5163Pojištění
17,80
22,00
*5164Nájem sokolovna
90,00
90,00
 5136Učební pomůcky, knihy
30,00
31,59
 5137DHIM
50,00
47,41
 5139Materiál
50,00
68,42
 5172Programové vybavení
25,00
59,70
 5137Zakoupení kopírky
0,00
0,00
 5139Počítačová síť + Internet
0,00
0,00
 5139Koberce
0,00
0,00
 5161Poštovné
3,00
1,59
 5169Kulturní a spotrovní akce pro děti a služby
50,00
0,00
 5112Dohody o provedení práce
0,00
66,27
 5171Opravy a údržování
99,00
83,44
 6121Oprava školního dvora a dílny, deš»ové svody
379,00
379,00
 6121Vybavení DHIM k oslavě výročí školy
37,40
0,00
 5151voda
0,00
8,61
 5321Za žáky-Újezd
0,00
44,82
  Pokladní záloha
1,00
0,00
  Základní škola celkem
1 157,20
1 190,95
   
3141 Školní jídelna
*5131Potraviny
420,00
494,52
*5112Mzdy
5,00
4,68
*5162Telefon
18,00
22,08
 5161Poštovné
0,10
0,00
 5139Materiál
30,00
14,63
 5137DHIM (pákové baterie)
20,00
0,00
 5171Opravy a údržování 1)
38,00
70,64
 5169Služby
1,00
0,90
  Pokladní záloha
1,00
0,00
  Školní jídelna celkem
533,10
607,45
   
3314 Knihovna
*5112Mzdy
57,00
64,56
 5136Knihy
38,00
43,50
 5139Materiál
6,00
5,12
 5161Poštovné
1,00
0,20
  Programové vybavení (software)
18,00
22,05
  Pokladní záloha
2,00
0,00
  Knihovna celkem
122,00
135,43
   
3319 Záležitosti kultury
  5169Zájezdy, divadla apod.
70,00
135,63
  5163Pojištění účastníků kulturních akcí
8,00
0,00
  Celkem
78,00
135,63
   
33225169Kulturní památka
0,00
0,00
   
3341 Rozhlas a televize
12,00
40,56
  Celkem
12,00
40,56
   
3399 SPOZ
30,00
27,39
  Příspěvek-humanitární a charitativní
5,00
1,74
  Příspěvek na varhany do kaple
16,50
16,50
  Celkem
51,50
45,63
   
3419 TJ-příspěvky
 5222Příspěvek TJ Sokol na dopravu (na kroje)
25,00
34,50
 5222Příspěvek TJ Sokol na opravu střechy, na hody
80,00
80,00
  Celkem
105,00
114,50
   
34215112Odměna lektorům - mimoškolní činnost ZŠ
100,00
91,42
  Celkem
100,00
91,42
   
36196126TI Nad Vrbím - projekty
195,00
8 761,76
  Celkem
195,00
8 761,76
   
3631 Veřejné osvětlení
150,00
180,11
  Celkem
150,00
180,11
   
3632 Hřbitov
50,00
58,14
  Celkem
50,00
58,14
   
36356126Projekt ÚPN (služby)
0,00
10,19
  Celkem
0,00
10,19
   
3722 Odvoz a likvidace odpadů
542,20
516,27
  Celkem
542,20
516,27
   
3745 Zeleň
   Zeleň (výsadba a údržba)
250,00
578,34
 6121Obnova zeleně kolem rybníka
150,00
0,00
   Mzdy - VPP
285,09
  Celkem
400,00
863,43
   
43295229Soc péče-příspěvek (asociace rodičů)
1,70
1,74
  Celkem
1,70
1,74
   
52995321Humanitární pomoc
0,00
50,00
   
5512 Požární ochrana
*5153Plyn
49,00
39,92
*5154Elektřina
19,00
19,47
*5162Telefon
5,00
6,26
*5163Pojištění
1,20
3,45
 5137Nákup přilby a 3 ks radiostanic
75,00
79,61
 5119Refundace
10,00
6,99
 5139Materiál
33,00
30,88
 5156PHM
25,00
11,77
 5171Opravy a udržování
20,00
55,82
 5167Školení
0,00
0,90
 5169Zdravotní prohlídky a služby
5,00
10,31
 5773Cestovné
3,00
0,00
  voda
0,00
1,72
  Požární ochrana celkem
245,20
267,10
   
6112 Místní zastupitelské orgány
1207,10
1 008,94
  Celkem
1 207,10
1 008,94
   
6114 volby do parlamentu
0,00
26,14
   
6115 volby do zastupitelstva
0,00
47,31
   
6171 Vnitřní správa
 5111Mzdové náklady
1 514,60
1 258,93
 5121Sociální a zdravotní pojištění
530,00
428,47
 5128Zákonné pojištění za zaměstanace
8,00
9,37
 5136Knihy, tisk
20,00
28,44
 5137DHIM
150,00
150,90
  Pohlednice
0,00
11,60
 5139Materiál
150,00
173,93
  voda
0,00
3,52
 5153Plyn
276,00
183,13
 5154Elektřina
110,00
95,21
 5161Poštovné
90,00
91,78
 5162Telefon
125,00
220,71
 5163Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
50,00
38,02
  nájemné
0,00
1,30
 5166Konzultační, porad. a pravní služby
80,00
117,21
 5167Školení
20,00
4,24
 5169Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..)
356,80
343,61
 5171Opravy a údržování
120,00
299,75
 5171Oprava - odvodnění dvora zdr. střediska
20,00
0,00
  programové vybavení
0,00
84,83
 5173Cestovné
170,00
158,43
 5175Pohoštění
25,00
27,46
 5194Dary-plesy a tombola
5,00
15,60
 5229Členské příspěvky (SMO ,SOM JM, atd.)
4,50
5,52
 5362Daň z převodu nemovitostí
210,22
170,01
 5909Ostaní neinv. výdaje
50,00
31,26
 6121Rozpočtová rezerva
0,00
85,44
  Vnitřní správa celkem
4 085,12
4 038,67
   
63995362Vlastní daň
300,00
532,89
  Celkem
300,00
532,89
   
6409 Ostatní náklady
 5221Příspěvky (OPS Aust.)a ostatní příspěvky
1,7
25,47
 5222Příspěvky (Svaz rybářů, ZŠ muzejní a vl.s.)
2,3
0,00
 5229Příspěvky (Energetické sdr.)
0,4
0,00
 5321Převody obcím - Újezd na žáky a ost.
30,00
0,00
 5329Rajhradsko - příspěvek
5,60
0,00
  Celkem
40,00
25,47
   
  Finanční vyp., pojištění
0,00
2,44
   
 8124Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
379,30
 8124Splátky úvěru (ČS a.s.) a Zetoráci
0,00
0,00
  Rozpočtová rezerva
782,25
0,00
  Celkem
1 161,55
379,30
   
  Celkové výdaje
13 980,669
23 563,880


Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 12. 06. 2003.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne 16. 05. 2003.
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti