Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2001

Příjmy v tisících

par.
pol.
 
Schválená částka
Skutečnost 2001
 1111Daň ze závislé činnosti
0,00
1 623,30
 1112Daň podnikatelů (fyzických osob)
0,00
857,60
 1113Daň fyzických osob vybírané srážkou
0,00
141,80
 1121Daň právnických osob
0,00
1 738,20
 1122Vlastní daň
2 400,00
239,00
 1211Daň z přidané hodnoty
2 881,60
  Sdílené daně
6 965,30
0,00
 1511Daň z nemovitostí
833,00
999,50
  Daně celkem
10 198,30
8 481,00
   
 1311Správní poplatky
70,00
0,00
 1311Správní poplatky - stavební úřad
220,00
363,40
 1332Poplatky za vypouštění škodlivin
0,00
3,00
 1337Odpad
440,00
432,80
 1341Poplatek psi
8,00
8,90
 1343Nájem veřejného prostranství
35,00
21,10
 1347Ostatní poplatky - VHA
40,00
80,00
 2460Splátky půjček-Zetor
60,00
57,50
 4111Neinvestiční dotace ze SR-sčítání
0,00
1,40
 4112Neinvestiční dotace ze SR - školství
226,00
0,00
 4112Neinvestiční dotace ze SR - st. správa
885,30
1 121,30
 4116Sociální dávky
0,00
0,00
 4116Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
88,00
0,00
 4116Ostatní neinvestiční dotace - uč. pomůcky
0,00
188,10
 4117Neinv.dotace OkÚ - obnova kult. památky
0,00
100,00
 4116Dotace - internet a PO a MŠ
0,00
0,00
 4121Dotace z MěÚ Šlapanice
174,80
174,80
 4121Dotace od obcí na žáky-Telnice a ost.
30,00
214,80
 4216Dotace inv.od MproMR-místní or.systém
0,00
268,00
 4221Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
0,00
104,00
 4131Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov
422,20
502,30
  Ostatní daňové příjmy
2 699,30
3 641,40
   
1012 Pozemky
10122131Pronájem pozemků
40,80
122,40
10123111Prodej majetku obce
277,10
2 561,20
  Celkem
317,90
2 683,60
   
10192229Spolúčast CEZAVA-místní or. systém
0,00
0,00
   
21692210Sankční platby
0,00
20,00
   
   
22192229MOS
0,00
98,40
   
3111 Mateřská škola
31112111Mateřská škola - školné
30,00
43,80
 2310MŠ-prodej kol
0,00
1,30
  Celkem
30,00
45,10
   
31412111Školní jídelna - stravné
430,00
395,90
   
33142111Knihovna - půjčovné
5,00
5,50
   
3319 Záležitosti kultury
33192111Příjmy v kultuře (zájezdy)
50,00
22,50
 2112Prodej pohlednic
0,00
7,00
  Celkem
50,00
29,50
   
  Využití volného času mládeže
34212111Kurzy
25,00
0,00
34212111Příjmy od žáků z mimoškolní činnosti
29,00
20,80
  Celkem
54,00
20,80
   
36322111Hřbitov - hrobová místa
4,00
4,40
   
37222324odpad-příspěvky
4,10
   
  Činnost místní správy
61712111Poskytování služeb - HZ, Gottwald
128,00
0,00
61712111Služby pro zdravotní středisko
115,00
243,00
61712112Prodej pohlednic
0,00
1,80
61712132Pronájem nemovitostí
156,00
158,90
61712210Pokuty
0,00
6,50
61712329Příjmy za kopírování a hlášení
80,00
0,00
61712329Úhrada pohledávek
76,60
0,00
61712329Ostatní příjmy
0,00
71,40
61712329Prodej akcií
0,00
195,00
  Celkem
555,60
676,60
   
63102141Bankovní úroky a dividendy
120,00
45,70
   
6409 Ostatní příjmy
  2321Dary-Honební společenstvo
6,40
 2322Pojistné náhrady-aut.nehoda u ČOV
13,50
 2329Správní -okres (119.102,-Kč vratka JME)
120,10
   
140,00
   
  Hospodářská činnost-prodej vodoměrů
0,00
0,10
   
0,00
 8115Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
888,90
69,40
 8115Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
301,80
0,00
   
  Příjmy celkem
15 654,800
16 361,500
  zůstatek na účtech k 31.12.2001
1 121,40

Výdaje v tisících

par.
pol.
Schválená částka
Skutečnost 2001
   
  Pojištění - plyn, voda, ČOV
22,00
0,00
   
  Pozemky
10125165Nájemné za půdu
0,00
0,10
10125166Poradenské služby
0,00
59,40
10125169Pozemky - ocenění, rozdělení apod
50,00
73,80
10126130Výkup pozemků - veřejné prostranství
242,90
2 495,20
  Celkem
292,90
2 628,50
   
  Poradenské středisko
10195169Poradenské středisko-průzkumy
70,00
50,50
 5229Čl. příspěvek - CEZAVA
44,60
 6121Místní orientační systém-na území sp.CEZAVA
0,00
0,00
  Celkem
70,00
95,10
   
  Místní komunikace
2212 MK (údržba a čistění)
150,00
93,50
2212 MK (chodníky dalších)
80,00
80,00
  Doplatek za TI Nad Vrbí
566,30
566,30
  Celkem
796,30
739,80
   
2219  Veřejné prostranství
1 463,70
   
  Vodovod
2310 Voda
0,00
2310 Pojištění
17,50
  Oprava vodovodu na ulici Polní
271,20
301,90
  Projekt pro občany
2,00
  Náklady HČ
0,00
0,00
  Celkem
271,20
321,40
   
  Odvádění a čištění odpadních vod
2321 MK (úprava kanal. šachet)
70,00
0,00
  Pojištění
0,00
0,50
  Rekonstrukce kanalizace-havarie
301,20
0,00
  Doplatek za prohlídky kanalizace
263,00
303,50
  Doplatek za kanalizaci Mlýnisko
344,20
344,20
  Projekt
0,00
159,50
  Pojistná událost
13,50
  Náklady HČ
  Celkem
978,40
821,20
   
3111 Mateřská školka:
*5112Mzdy
10,50
10,20
*5153Plyn
180,00
250,90
*5154Elektrika
90,00
94,10
*5162Telefony
10,00
10,90
*5163Pojištění
6,50
6,50
 5136Učební pomůcky,knihy
0,00
18,30
 6121HIM
28,00
0,00
 5137DHIM
8,00
27,60
 5139Materiál
34,50
17,60
 5161Poštovné
1,00
0,50
 5169Kulturní akce pro dětia služby
2,50
20,20
 5171Opravy a údržování 1)
27,50
50,10
  PZ
  Mateřská školka celkem
398,50
506,90
   
3113 Základní škola
 5135Učebnice
0,00
58,90
*5153Plyn
100,00
143,20
*5154Elektrika
80,00
89,70
*5162Telefony
17,00
19,40
*5163Pojištění
17,80
17,80
*5164Nájem sokolovna
90,00
90,00
 5136Učební pomůcky, knihy
30,00
45,00
 5137DHIM včetně kopírky
26,00
31,40
 5139Materiál
45,00
50,30
 5172Programové vybavení
15,00
2,90
 5137Zakoupení kopírky
15,00
0,00
 5139Počítačová síť + Internet
0,00
0,00
 5139Koberce
0,00
0,00
 5161Poštovné
3,00
1,40
 5169Kulturní a spotrovní akce pro děti a služby
30,00
61,20
 5112Dohody o provedení práce
0,00
0,00
 5171Opravy a údržování 1) a oprava štítu zdi
50,00
76,20
 6121Investice - hospodářská budova
20,00
0,00
 6121Investice - demolice č.p. 21
250,00
0,00
  PZ
  Základní škola celkem
788,80
687,40
   
3141 Školní jídelna
*5131Potraviny
412,00
425,90
*5112Mzdy
5,00
4,70
*5162Telefon
12,00
18,10
 5161Poštovné
1,00
0,10
 5139Materiál
30,00
18,20
 5137DHIM
50,00
3,10
 5171Opravy a údržování 1) dle vyhl.107/2001
30,00
158,00
 5169Služby
0,00
1,00
  PZ
  Školní jídelna celkem
540,00
629,10
   
3314 Knihovna
*5112Mzdy
57,00
63,90
 5136Knihy
35,00
46,90
 5139Materiál
10,00
10,80
 5161Poštovné
1,00
0,30
  Internet
64,20
216,00
  PZ
  Knihovna celkem
167,20
337,90
   
3319 Záležitosti kultury
5169Zájezdy, divadla apod.
70,00
44,20
5163Pojištění účastníků kulturních akcí
8,00
0,30
  Celkem
78,00
44,50
   
33225169Kulturní památka
0,00
178,50
   
3341 Rozhlas a televize
0,00
12,00
  Celkem
0,00
12,00
   
3399 SPOZ
25,00
26,30
  Příspěvek
0,00
1,70
  Celkem
25,00
28,00
   
3419 TJ-příspěvky
 5222Příspěvek TJ Sokol na dopravu
10,00
10,00
 5222Příspěvek TJ Sokol na opravu hřiště, kroje
70,00
93,00
  Celkem
80,00
103,00
   
34215112Odměna lektorům - mimoškolní činnost
70,00
90,90
  Celkem
70,00
90,90
   
3631 Veřejné osvětlení
160,00
165,10
  Celkem
160,00
165,10
   
3632 Hřbitov
40,00
33,90
  Celkem
40,00
33,90
   
3633 Plynovod-opravy
90,80
  Celkem
90,80
   
36356126Projekt ÚPN
0,00
163,00
  Celkem
0,00
163,00
   
3722 Odvoz a likvidace odpadů
603,50
478,00
  Celkem
603,50
478,00
   
3745 Zeleň
 Zeleň (výsadba a údržba)
200,00
185,30
 Mzdy - VPP
0,00
217,20
  Úprava prostranství před ZdS
1 000,00
0,00
  Celkem
1 200,00
402,50
   
43295229Soc péče-příspěvek
0,00
1,70
  Celkem
0,00
1,70
   
5512 Požární ochrana
*5153Plyn
40,00
45,10
*5154Elektřina
17,00
18,00
*5162Telefon
4,00
5,30
*5163Pojištění
1,50
1,20
 5137Nákup oblečení a obuvi
20,00
14,30
 5119Refundace
10,00
3,80
 5139Materiál
50,00
50,40
 5156PHM
25,00
10,90
 5171Opravy a udržování
80,00
105,90
 5167Školení
0,70
 5169Zdravotní prohlídky a služby
5,00
11,20
 5773Cestovné
3,00
0,00
  Požární ochrana celkem
255,50
266,80
   
6112 Místní zastupitelské orgány
888,70
884,50
  Celkem
888,70
884,50
   
6171 Vnitřní správa
 5111Mzdové náklady
1 376,90
1 158,10
 5121Sociální a zdravotní pojištění
774,90
398,80
 5128Zákonné pojištění za zaměstanace
8,00
12,10
 5136Knihy, tisk
10,00
33,90
 5137DHIM
152,00
21,90
 5139Materiál
147,60
183,70
 5153Plyn
160,00
256,20
 5154Elektřina
100,00
87,90
 5161Poštovné
82,00
101,70
 5162Telefon
120,00
148,00
 5163Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
45,00
44,20
 5166Konzultační, porad. a pravní služby
50,00
73,70
 5167Školení
10,00
15,70
 5169Služby
150,00
251,60
  Demolice č.21
0,00
250,00
 5169Stravenky
37,00
0,00
61715169Náklady na obecní policii (30% výkonu)
250,00
0,00
 5171Opravy a údržování
120,00
91,20
 5172Programové vybavení
41,50
 5173Cestovné
170,00
171,00
 5175Pohoštění a dary
31,00
24,30
 5194Dary
0,00
7,30
 5229Členské příspěvky (SMO, SOM JM, atd.)
46,00
4,60
 5362Daň z převodu nemovitostí
30,00
6,30
 5492Dar pozůstalým, p.Chudáčkovi
0,00
22,00
 5901Rezerva
0,00
 5909Ostaní neinv. výdaje
0,00
48,80
 6121Rozpočtová rezerva
530,40
93,40
 6122Kopírka
0,00
76,90
 6125Výpočetní technika
0,00
112,40
  Pokladna
0,00
0,00
 5169Rozpočtová rezerva
28,70
0,00
  Vnitřní správa celkem
4 429,50
3 737,20
   
62195139Sčítání lidu
1,40
   
63105141Splátky úroků z úvěru (ČS a.s.)
45,00
24,20
  Celkem
45,00
24,20
   
   
63995362Vlastní daň
2 400,00
239,00
  Celkem
2 400,00
239,00
   
6409 Ostatní náklady
 5221Příspěvky (OPS Aust., na mapy)
3,70
 5222Příspěvky (Svaz rybářů, ZŠ muzejní a vl.s.)
2,30
 5229Příspěvky (Energetické sdr.)
0,40
 5321Převody obcím - Újezd na žáky
25,00
34,10
 5329Rajhradsko - příspěvek
5,20
 5410Sociální dávky
0,00
 6141Příspěvek investiční (JME)
3,20
 6319Příspěvek investiční(JME)
3,60
 6349Rajhradsko - příspěvek
42,20
  Celkem
25,00
94,70
   
 8124Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
379,30
 8124Splátky úvěru (ČS a.s.) a Zetoráci
650,00
711,50
  Celkem
1 029,30
1090,80
   
  Celkové výdaje
15 654,800
16 361,500


Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 21. 03. 2002.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne 01. 03. 2002.
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti