Povinné informace | Podatelna

Organizační řád OÚ Sokolnice

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
 
Obecního úřadu Sokolnice
 
 
Obsah:
1.      Základní ustanovení
2.      Organizační struktura
3.      Postavení a činnost pracovníků obecního úřadu
4.      Závěrečná ustanovení
 
 
I. Základní ustanovení
Obecní úřad Sokolnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni všichni zaměstnanci obce. V čele obecního úřadu je starosta.
Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.
 
Obecní úřad:
Ø      plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
Ø      v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
Ø      rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 
Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna před budovou, v níž má své sídlo obecní úřad.
Činnosti stanovené právním prováděcím předpisem mohou zaměstnanci obce zařazení v obecním úřadu vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Okruh činností, pro jejichž výkon se vyžaduje prokázání zvláštní odborné způsobilosti stanovuje jiný právní prováděcí předpis.
Statut obecního úřadu je dán § 109 – 111 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
 
II. Organizační struktura
1)      Pro jednotlivé oblasti činnosti obecního úřadu odbory zřízeny nejsou, ale dělí se na tyto úseky:
Ø      stavební úřad,
Ø      matrika, evidence obyvatel, pokladna,
Ø      ekonomika.
 
Úseky obecního úřadu – specifická působnost
1.      Úsek ekonomický
1.1.      vede přehled o majetku obce,
1.2.      sestavuje po dohodě s finančním výborem rozpočet obce v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a hospodaří podle rozpočtu,
1.3.      zajišťuje informace nezbytné pro sestavení, průběžnou úpravu a kontrolu rozpočtu, odstraňuje zjištěné nedostatky,
1.4.      vede evidenci o vlastním hospodaření,
1.5.      kontroluje průběh plnění plánovaných položek,
1.6.      vede finanční účetnictví obce dle platné účetní osnovy včetně mzdového účetnictví v souladu s rozpočtem a dalšími příslušnými předpisy,
1.7.      obstarává platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků,
1.8.      sestavuje a schvaluje finanční vypořádání a závěrečné účty,
1.9.      odpovídá za správnost účetních výkazů jak prostředků vlastních zdrojů tak i dotací,
1.10. spolupracuje s finančním výborem a kontrolním výborem zastupitelstva obce,
1.11. vyúčtovává vzájemné vztahy rozpočtu obce a ostatních subjektů,
1.12. vykonává statistickou činnost, eviduje příjmy od občanů i organizací na základě podkladů (nájemních smluv), kontroluje placení nájmu v termínu a zajišťuje včasný výběr,
1.13. vede saldokonto dlužníků,
1.14. eviduje veškeré příjmy obce,
1.15. zajišťuje zpracování a včasné zaslání daňového přiznání obce (daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu obce jako právnické osoby apod.),
1.16. vede evidenci razítek.
 
2.      Úsek matriky, evidence obyvatel a pokladna.
2.1.      Přenesená působnost – výkon státní správy I. stupně matriky v matričním obvodě je dán zvláštními předpisy.
2.2.      Samostatná působnost
2.2.1.      zabezpečuje oblast občanských záležitostí (SPOZ),
2.2.2.      plní úkoly podatelny,
2.2.3.      zabezpečuje archiv obecního úřadu,
2.2.4.      vede evidenci klíčů,
2.2.5.      vede agendu ověřování listin a podpisů,
2.2.6.      zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb (seznam voličů) a sčítání osob,
2.2.7.      vede evidenci domů, bytů a obyvatel,
2.2.8.      zajišťuje místní referendum,
2.2.9.      spolupracuje s výbory zastupitelstva a komisemi rady obce,
2.2.10. vykonává statistickou činnost, eviduje a vybírá příslušné místní poplatky a ostatní příjmy od občanů,
2.2.11. komplexně zabezpečuje agendu poplatků ze psů,
2.2.12. rozhoduje o stánkovém prodeji dle obecně závazných vyhláškách obce,   
2.2.13. přijímá a vydává platby v hotovosti.
 
3.      Stavební úřad.
V rámci přenesené působnosti vykonává činnost stavebního úřadu I. stupně dle zvláštních předpisů ve správním obvodu stavebního úřadu.
 
 
III. Postavení a činnost pracovníků obecního úřadu
Práva a povinnosti pracovníků obecního úřadu
Základní práva a povinnosti pracovníků vyplývají především z ustanovení zákoníku práce, z tohoto organizačního řádu a pracovního řádu obecního úřadu. Každý pracovník je zejména povinen:
1.      vykonávat veškeré práce, které vyplývají z jeho pracovní náplně,
2.      spolupracovat při plnění úkolů s ostatními pracovníky,
3.      řídit se pokyny nadřízeného při dodržování právních předpisů,
4.      plně využívat pracovní dobu,
5.      doplňovat si odbornou kvalifikaci.
 
Odpovědnost vedoucího stavebního úřadu Sokolnice
1.      Základní ustanovení
Vedoucím pracovníkem Stavebního úřadu Sokolnice je každý pracovník, který byl do této funkce jmenován a kterému jsou podřízeni další pracovníci. Mimo základních povinností uvedených v předchozím bodě, vyplývají jim základní povinnosti z pracovní náplně, z funkčního zařazení a z příkazů, pokynů a instrukcí starosty. Kromě dodržování základních povinností (viz výše uvedený text) je vedoucí pracovník obecního úřadu povinen zejména:
1.1.      v rozsahu své působnosti stanovovat úkoly, provádět jejich kontrolu, hodnocení a přijímat opatření k jejich plnění,
1.2.      vymezit práva, povinnosti a odpovědnost podřízených pracovníků a vyjádřit je v popisech pracovních funkcí (tzv. pracovních náplních),
1.3.      zajišťovat řádné hospodaření se svěřenými prostředky a správu a ochranu svěřeného majetku,
1.4.      zajišťovat úkoly související s ochranou osobních dat,
1.5.      kontrolovat dodržování právních předpisů v okruhu své působnosti,
1.6.      pečovat o soustavné zvyšování odborné úrovně podřízených pracovníků,
1.7.      navrhovat odměny podřízeným pracovníkům, kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně, soustavně zlepšovat úroveň organizátorské a řídící práce, zavádět nové formy a metody při zdokonalování systémů řízení.
 
2.      Zvláštní ustanovení
V případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího Stavebního úřadu Sokolnice (např. z důvodu uvolnění pro výkon veřejné funkce) jmenuje starosta zaměstnance, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
 
 
IV. Závěrečné ustanovení
1.        Tento organizační řád byl schválen na zasedání rady obce Sokolnice dne 25.01.2007 a tímto dnem nabývá účinnosti.
2.          Dnem 25.01.2007 se zrušuje dosavadní organizační řád Obecního úřadu Sokolnice.
 
 
 
            Životský Jiří v.r.                                                                                        Ing. Vladimír Kotolan v.r.
             starosta obce                                                                                                   místostarosta

 

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti