Povinné informace | Podatelna

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření. Viz příloha.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu (k 12. 4. 2021)? Ve venkovních prostorech maximálně 20 osob, ve vnitřních prostorech pak maximálně 15 osob. 

Může se pronajímat obecní víceúčelové hřiště nebo tělocvičnu (k 12. 4. 2021)? Používání a provozování vnitřních sportovišť včetně vnitřních prostor vnějších sportovišť se zakazuje s drobnými výjimkami pro profesionální sportovce či školy. Venkovní sportoviště regulována výslovně nejsou, nicméně uplatní se zde obecné omezení počtu osob ve vnějších prostorech staveb, kde může být současně přítomno maximálně 20 osob současně. 

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 12. 4. 2021)? Provoz knihoven je omezen tak, že v provozovně nesmí být více než 1 zákazník na 15 m2, zajištěna by měla být informovanost veřejnosti i dezinfekce. V muzeích se zakazuje přítomnost veřejnosti.

Mohou se (k 12. 4. 2021) konat farmářské trhy? Ano, avšak za přísných hygienických opatření. Odstupy mezi stánky by měly být alespoň 2 metry, v jeden čas by současně na ploše tržnice či tržiště neměla být více než 1 osoba na 15 m2.

Jakým způsobem má být prováděno testování žáků ve školách (k 12. 4. 2021)? Testování by mělo být prováděno 2x týdně antigenními testy, případně 1x týdně RT-PCR testy. Testování se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy, a to v modelu pondělí a středa nebo pondělí a čtvrtek, aby byl splněn rozestup mezi testy. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test bezprostředně po svém příchodu. Je-li test žáka pozitivní, pak by měl být neprodleně umístěn do izolace a mělo by dojít k informování zákonného zástupce žáka. 

Co má škola dělat, když žák nebo jeho rodič odmítnou testování podstoupit? Platí, že žáci nemohou být nuceni k účasti na testování, avšak v případě neúčasti nemohou tito žáci být připuštěni k osobní účasti na vzdělávání. Absence dítěte je pak automaticky považována za omluvenou. Škola sice není povinna nadále zajišťovat distanční výuku, nicméně je vhodné, aby tato forma či její obdoba byla i těmto žákům umožněna.

 
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti