Povinné informace | Podatelna

Revize katastru

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov  oznamuje, že v katastrálním území Sokolnice byla zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do konce příštího roku.

Vlastníci nemovitostí v katastrálním území Sokolnice a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost:

  1. zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
  2. ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
  3. na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na KP Brno-venkov, Úzká 6, Brno, po předchozí dohodě na telefonním čísle 542 532 256 - Bc. Tereza Kuncová nebo na emailovou adresu tereza.kuncova@cuzk

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou podle zákona o zeměměřictví oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem.

Úplný text oznámení katastrálního úřadu je zveřejně na úřední desce.

webdesign: Synetix
©2006-2018 Obecní úřad Sokolnice