Obec Sokolnice - úřední deska http://www.sokolnice.cz Úřední deska obce Sokolnice obec@sokolnice.cz Copyright 2008 Synetix, s.r.o. info@synetix.cz cs Sat, 18 Nov 2017 15:09:31 +0100 Synetix export manager http://backend.userland.com/rss2/ 60 11/2017-KMS-volby - Počet a sídlo volebních okrsků http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2148 Pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 poskytuji podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), následující informace: 1) V obci Sokolnice je ustaven pouze jeden volební okrsek. 2) Sídlem volebního okrsku je budova Základní školy Sokolnice, Masarykova č.p. 20, 664 52 Sokolnice. V Sokolnicích dne 16.11.2017 Mgr. Libor Beránek, starosta Thu, 16 Nov 2017 0:00:00 +0100 3037/17 - Novostavba RD včetně koloniálu a cukrárny http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2155 Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) v souladu s ustanovením § 78a odst. 3 stavebního zákona informuje o skutečnosti, že dne 28.8.2017 byl podán návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby nazvané \"Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 652 v k.ú. Sokolnice\" včetně provozovny koloniálnu a cukrárny. Viz příloha. Mon, 13 Nov 2017 0:00:00 +0100 2996/17 - Nesvačilka, rozš. kNN, areál býv. ZD http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2154 Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Sokolnice, oznámení o zahájení územního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (pod pojmem \"stavba\" se rozumí i \"její část\") na stavbu nazvanou \"Nesvačilka, rozš. kNN, areál býv. ZD\" na pozemku p.č. KN 1303/1, 1317, 265/8, 265/49, 265/50, 265/58, 265/1, 265/10, k.ú. Nesvačilka. Viz příloha. Thu, 09 Nov 2017 0:00:00 +0100 JMK 158711/2017 - Opatření obecné povahy http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2151 Návrh opatření obcené povahy - povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského - viz příloha. Wed, 08 Nov 2017 0:00:00 +0100 11/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 08/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2153 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 08/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 08 Nov 2017 0:00:00 +0100 11/2017-KMS-volby - Stanovení min. počtu členů OVK http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2147 Na základě ustanovení § 14 ods.1 písmeno c) zákona číslo 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Sokolnice pro volbu prezidenta České republiky v roce 2018 na pět členů. Viz příloha. V Sokolnicích dne 08.11.2017 Mgr. Libor Beránek, starosta Wed, 08 Nov 2017 0:00:00 +0100 66606/2017-MZE-16212 - Opatření obecné povahy http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2152 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ve věci zpracování nahodilých těžeb dřeva - viz příloha. Wed, 08 Nov 2017 0:00:00 +0100 2830/17 - Autobusová zastávka Brněnská http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2146 Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Sokolnice: rozhodnutí o umístění stavby nazvané \"Sokolnice - autobusová zastávka Brněnská \" na pozemku p.č. KN 1049/3, 1050/1, 1051/1, 3154/5, 3154/6, 1372/5, 3160/11, 1050/21, k.ú. Sokolnice. Viz příloha. Tue, 07 Nov 2017 0:00:00 +0100 01724347 - Přerušení dodávky elektrické energie 24.11.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2144 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 24.11.2017 od 07,30 do 15,30 hod. Úplný text oznámeni je v příloze. Mon, 06 Nov 2017 0:00:00 +0100 01724363 - Přerušení dodávky elektrické energie 24.11.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2145 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 24.11.2017 od 08,00 do 16,00 hod. Úplný text oznámeni je v příloze. Mon, 06 Nov 2017 0:00:00 +0100 JMK 153421/2017 - Opatření obecné povahy http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2141 Opatření obcené povahy - povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů provozovatelům záchranných stanic na území Jihomoravského kraje. Viz příloha. Mon, 30 Oct 2017 0:00:00 +0100 01723455 - Přerušení dodávky elektrické energie 21.11.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2138 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 21.11.2017 od 07,30 do 15,30 hod. Úplný text oznámeni je v příloze. Wed, 25 Oct 2017 0:00:00 +0200 01723557 - Přerušení dodávky elektrické energie 23.11.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2139 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 23.11.2017 od 07,30 do 15,30 hod. Úplný text oznámeni je v příloze. Wed, 25 Oct 2017 0:00:00 +0200 10/2017-KMS - Upozornění na okleštění stromoví http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2133 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin V souvislosti s ustanovením §, 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vás informujeme o nezbytných opatřeních v případě, že se na cizím pozemku nachází zařízení distribuční soustavy. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na přiloženém plakátu, mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě piné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin Wed, 18 Oct 2017 0:00:00 +0200 10/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 06/2017 a 07/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2130 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 06/2017 a 07/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 11 Oct 2017 0:00:00 +0200 JMK 132694/2017 - Upozornění na spekulativní výkupy http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2120 Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji. Touto cestou si dovolujeme požádat občany, Mon, 02 Oct 2017 0:00:00 +0200 OURSM-ČJ/157296-17/BAB - Změna číslo 1 územního plánu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2119 Veřejná vyhláška Městského úřadu Šlapanice - oznámení o projednávání návrhu změny č. I územního plánu Sokolnice. Viz příloha. Mon, 02 Oct 2017 0:00:00 +0200 OUSO/2434/2017 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2108 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2017 - viz. příloha. Thu, 14 Sep 2017 0:00:00 +0200 09/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 05/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2103 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 05/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mon, 04 Sep 2017 0:00:00 +0200 08/2016-KMS - Upozornění na výluku autobusové linky č. 611 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2101 Dobrý den, chtěla bych Vás touto cestou informovat o výluce na autobusové lince IDS JMK č. 611, která se chystá v termínu od 11.9.2017 z důvodu opravy mostu v Hostěrádkách-Rešově. Většina spojů je ve výlukovém jízdním řádu časově posunuta tak, aby bylo možné obsloužit Hostěrádky-Rešov závlekem od Újezdu u Brna. V případech, kdy není provozně možný tento závlek provést (např. z důvodu návazností nebo oběhových důvodů jednotlivých autobusů, čerpání bezpečnostních přestávek apod.),jsou zavedeny krátké spoje v úseku Sokolnice - Hostěrádky-Rešov a zpět se zachovanými přípoji na ostatní linky v Sokolnicích. Co se týká linek 621 a 630, Wed, 30 Aug 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 04/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2074 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 04/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2063 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno oznamuje (v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) o schválení závěrečného účtu DSO Šlapanicko. Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na: https://www.dsoslapanicko.cz/slozka/2016/ a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Dobrovolného Svazku obcí Šlapanicko, Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno (přízemí). Mon, 19 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Zveřejnění závěrečného účtu obce Sokolnice http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2064 Obce Sokolnice oznamuje (v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) o schválení závěrečného účtu obce Sokolnice. Závěrečný účet je v příloze tohoto oznámení. Do listinné podoby závěrečného účtu je možné nahlédnout na OÚ Sokolnice v úředních hodinách. Mon, 19 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 03/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2060 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 03/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 14 Jun 2017 0:00:00 +0200 05/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 02/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2039 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 02/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2037 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2038 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2015 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 27 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2014 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 24 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2011 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 20 Apr 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 01/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2006 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 01/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Thu, 13 Apr 2017 0:00:00 +0200 ZÚ-00127/2017-13200 - Provádění zeměměřických prací http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1996 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Sokolnice v období od 10. dubna do 15. prosince 2017. Viz příloha. Wed, 29 Mar 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Zveřejnění schváleného rozpočtu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1991 Zveřejnění rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Zveřejnění rozpočtového výhledu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1992 Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu obce Sokolnice na léta 2017 - 2024, v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1993 Obec Sokolnice, IČ: 00282596, Komenského 435, 664 52 Sokolnice oznamuje: Rozpočet obce je v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Rozpočtový výhled je v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Závěrečný účet je v souladu s ustanovením § 17 odstavce 8 zákona č. 250/2000 Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-814 - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1990 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.dsoslapanicko.cz v sekci ROZPOČET tyto dokumenty: - Rozpočtové provizorium 2017 - Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření 2017-01 A v sekci DOKUMENTY: - Rozpočtový výhled 2018-2021 Do listinné podoby uvedených dokumentů lze nahlédnout na podatelně Svazku v sídle Svazku. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o stanovišti včelstev http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1986 Obecní úřad Sokolnice obdržel, v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, umístění stanovišť včelstev v k.ú. Sokolnice. Seznam stanovišť je uložen v kanceláři starosty obce, kde lze do něj nahlédnout v úřední dny pondělí a středa v době 8,00 — 11,30 hod. a 12,30 — 17,00 hod., v jiné dny po telefonické domluvě. Fri, 10 Mar 2017 0:00:00 +0100 OUSO/553/2017 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1975 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2017 - viz. příloha. Fri, 24 Feb 2017 0:00:00 +0100 1/2017-VPS-dodatek DPSS - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1950 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 05 Jan 2017 0:00:00 +0100 OUSO/2814/2016 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1907 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2016 - viz. příloha Mon, 12 Sep 2016 0:00:00 +0200 5/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1860 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 09 May 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1843 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-6 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1844 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1841 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Tue, 19 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1839 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1840 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1835 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 08 Apr 2016 0:00:00 +0200 OUSO/670/2016 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1827 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2016 - viz. příloha Tue, 08 Mar 2016 0:00:00 +0100 OUSO/1911/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1808 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.11.2015 - viz. příloha Tue, 22 Dec 2015 0:00:00 +0100 OUSO/1439/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1782 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2015 - viz. příloha Tue, 22 Sep 2015 0:00:00 +0200 OUSO/938/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1752 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.5.2015 - viz. příloha Mon, 15 Jun 2015 0:00:00 +0200