Nabídka:
Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení pro JMK
Czechpoint
Město Židlochovice
Město Šlapanice
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Regionální portál Šlanicko
Profil zadavatele
Obecní úřad Sokolnice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.czVeřejná výzva k přihlášení zájemců

Veřejná výzva k přihlášení zájemců
Starosta obce Sokolnice vyhlašuje, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.), výběrové řízení na místo vedoucího úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
 
Vedoucí stavebního úřadu
s místem výkonu práce: Sokolnice, Telnice, Moutnice, Těšany, Nesvačila, Žatčany, Měnín a Újezd u Brna.  
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 11. platová třída, tj. od 18.590,- Kč/měsíc podle délky započitatelné praxe a dosaženého vzdělání, případně další příplatky dle příslušných právních předpisů.
 
Termín nástupu: dle dohody
 
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě s řízením kolektivu min. 5 let,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • orientace v oblasti stavebního a správního řízení,
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet
 • dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
 • samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat
 • zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování a stavebního řádu (do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)
 • řidičské oprávnění skupiny „B” a vlastní auto velkou výhodou
 
 
Další předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona):
 • státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem - trvalý pobyt v České republice
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka  
 
Náležitosti přihlášky (dle § 7 odst. 4 zákona)
 • název výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefonní spojení a elektronický kontakt (e-mail, datová schránka),
 • telefonní spojení,
 • prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutí osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • datum a podpis uchazeče.
 
K přihlášce je nutné připojit doklady (dle § 6 odst. 4 zákona):
 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis,
 • originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák.č. 451/1991 Sb. v platné znění (netýká se osob narozených po 1.12.1971). Vzor čestného prohlášení je ke stažení na webových stránkách obce Sokolnice,
 • lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (netýká se osob narozených po 1.12.1971). Vzor žádosti o vystavení lustračního osvědčení je ke stažení na webových stránkách obce Sokolnice
Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete na adresu: Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52  Sokolnice, nebo předejte v úředních hodinách na podatelně úřadu, nejpozději do 30. května 2017, v zalepené obálce označené nápisem Neotvírat – „Výběrové řízení Vedoucí stavebního úřadu
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Informace o místě, době a způsobu jednání před výběrovou komisí bude uchazečům zaslána včas elektronickou poštou. Upozorňujeme na nutnost uvedení adresy pro elektronickou komunikaci.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
  
              Mgr. Libor Beránek v.r., starosta 
 
 
Počet zobrazení: 179