Povinné informace | Podatelna

Městská policie

V roce 2008 uzavřela naše obec s městem Židlochovice smlouvu o poskytování služeb městské policie. Bylo dohodnuto, že obce Sokolnice, Kobylnice a Moutnice si společně uhradí náklady na činnost jednoho strážníka, který bude sloužit pouze v těchto třech obcích. Náš strážník se v těchto obcích pohybuje nepravidelně, provádí kontrolu parkování vozidel, dodržování ostatních pravidel silničního provozu, dohlíží na bezpečnost dětí u školy a podobně.

Kromě toho do obcí Sokolnice, Moutnice a Kobylnice zajíždí i strážníci ze Židlochovic, kteří zde měří rychlost vozidel. Měření rychlosti probíhí zejména v exponovaných místech (např. kolem základní školy), ale měří se střídavě ve více ulicích. Důraz bude kladen i na dodržování rychlosti v místech, které jsou označeny jako obytná zóna.
  
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek obce,
c) přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.
 
Mezi základní oprávnění strážníka patří:
a) požadovat prokázání totožnosti
b) požadovat vysvětlení a potřebné doklady
c) předvést osobu na Policii České republiky
d) zakázat vstup na určená místa
e) v zákonných případech použít donucovací prostředky a zbraň
f) zastavovat vozidla
g) pořizovat zvukové a obrazové záznamy
h) projednat některé přestupky v blokovém řízení
 
Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy (což je případ obce Sokolnice), prokáže se na požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.
Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obecní policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí rukávu.
 
Každý občan, který zjistí jakýkoliv přestupek nebo podezřelé jednání různých osob na katastru naší obce, má možnost zavolat telefonicky našeho strážníka na tel: 604 290 318.
  
Pouze v závažných případech a v době, kdy nebudou mít náš strážník službu, je možné obrátit se se žádostí o pomoc i na strážníky ze Židlochovic na tel: 604 290 319.
 
Občané se mohou na naše strážníky obracet se svými podněty a požadavky telefonicky, písemně i osobně.
Telefonický kontakt: 604 290 318.
E-mailová adresa: mp.sokolnice@seznam.cz
 

Strážníci přispívají k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obecní úřad proto žádá občany, aby těchto služeb využívali, ale nezneužívali. Tak zvaná zlomyslná volání a jiné podobné žertíky se mohou pěkně nevyplatit. 


Seznam důležitých telefonních čísel

Tísňové volání Policie ČR

 158

Tísňové volání rychlá zdravotní pomoc

155

Tísňové volání hasiči

150

Policie ČR, oddělení Židlochovice

547 231 086, 547 238 103

Hasiči Židlochovice

950 628 122

Poruchy el. proudu, Brno

800 225 577

Poruchy plynu, nepřetržitá služba

1 239 nebo 545 240 001

Poruchy vodovodu, VAS Židlochovice

547 231 018

Poruchy vodovodu, nepřetržitá služba

602 586 472

Poruchy splaškové kanalizace, nepřetržitá služba

602 586 481

Poruchy telefonních stanic

800 184 084

Lékařská služba první pomoci - dospělí

545 538 538

Lékařská služba první pomoci - děti

 542 216 511, 533 302 396

Lékařská služba první pomoci - zubní

 543 183 459

Pohřební služba Nohel – Šaratice

 544 229 239, 602 724 662

Pohřební služba Hamšík – Šlapanice

 544 228 037

Krajská hygienická stanice

545 211 221

Informace o telefonních číslech v ČR

 1 180

Informace o telefonních číslech v zahraničí

 1 181

Informace - autobusy (ÚAN Brno, Zvonařka)

543 217 733-5

Informace - vlaky

840 112 113

Informace - letadla (Brno - Tuřany)

 545 521 312

Informace - Integrovaný dopravní systém

 543 174 317

  

Lékařská služba první pomoci.

Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji.

Poskytovatelé LSPP

Okres
Obec s rozšířenou působností
LSPP v roce 2008
Poskytovatel LSPP
Brno-město
Brno
pro dospělé, pro děti, stomatologická,
lékárenská pohotovostní služba
pro dospělé – Úrazová nemocnice Brno, tel.: 545 538 538
pro děti – Dětská nemocnice Brno, tel.: 532 23 1111
stomatologická – Stomatologické centrum Karáskovo nám. 11, tel.: 548 42 42 42 
Brno-venkov
Tišnov
pro dospělé
Nemocnice Tišnov, p.o.,
tel.: 549 410 330, 549 436 034
Ivančice
pro dospělé
Nemocnice Ivančice, p.o.,
tel.: 546 439 630
Břeclav
Břeclav
pro dospělé, pro děti, stomatologická
Nemocnice Břeclav, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 519 315 111
Poliklinika Břeclav, s.r.o. (LSPP pro dospělé), tel.:  519 303 202
Poliklinika Břeclav, s.r.o. (stomatologická LSPP), tel: 519 303 213
Hustopeče
pro dospělé
Městská nemocnice Hustopeče, p.o., tel: 519 407 310
Vyškov
Vyškov
pro dospělé, pro děti, stomatologická
Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 517 315 631
Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 517 315 111
Nemocnice Vyškov, p.o. (stomatologická LSPP), tel.: 517 343 949
Blansko
Blansko
pro dospělé
Nemocnice Blansko, tel.: 516 527 870
Boskovice
pro dospělé, pro děti, stomatologická
Nemocnice Boskovice, s.r.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 516 491 283
Nemocnice Boskovice, s.r.o. (LSPP pro děti), tel.: 516 491 346
Česká stomatologická komora (stomatologická LSPP), informace na tel.: 516 491 111 nebo 516 491 165
Hodonín
Hodonín
pro dospělé, pro děti
Nemocnice TGM Hodonín, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 518 306 142, 141
Nemocnice TGM Hodonín, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 518 306 315, 257
Kyjov
pro dospělé, pro děti, stomatologická
Nemocnice Kyjov, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 518 601 233
Nemocnice Kyjov, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 518 601 658
Nemocnice Kyjov, p.o. (stomatologická LSPP), tel.: 518 601 111
Veselí n. M.
pro dospělé
Nemocnice Kyjov, p.o., pracoviště Veselí n. M., tel.: 518 396 110
Znojmo
Znojmo
pro dospělé, pro děti, stomatologická
Nemocnice Znojmo, p.o. (LSPP pro dospělé), tel.: 515 215 603
 Nemocnice Znojmo, p.o. (LSPP pro děti), tel.: 515 215 563
Česká stomatologická komora, informace na tel.: 515 215 563

 Břeclav 

 Mikulov

 pro dospělé           Dům zdraví Mikulov, s.r.o.(zabezpečuje Město Mikulov), tel.: 519 510 824

Zubní pohotovost je od 1.1. 2010 v úrazové nemocnici v Brně – tel. 545538421. Ordinační hodiny Po – Pá od 17:00 hod. do 7:00 hod. So a Ne nepřetržitě.

  
Doba poskytování LSPP je stanovena takto:
Mimo Město Brno:
 
v pracovní den:
 
17,00 hod. – 22,00 hod.
LSPP pro dospělé, LSPP pro děti
18,00 hod. – 6,00 hod.
ohledání zemřelých
v nepracovní den:
 
8,00 hod. – 20,00 hod.
LSPP pro dospělé, LSPP pro děti,
nepřetržitě
ohledání zemřelých
8,00 hod. – 13,00 hod.
LSPP stomatologická
Město Brno:
 
v pracovní den:
 
17,00 hod. – 7,00 hod.
LSPP pro dospělé
LSPP pro děti
LSPP stomatologická
ohledání zemřelých
nepřetržitý provoz
lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)
v nepracovní den:
 
nepřetržitý provoz
LSPP pro dospělé
LSPP pro děti
ohledání zemřelých
LSPP stomatologická
lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná) 
 
  1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
  2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.
  3. Stomatologická LSPP mimo Město Brno bude zajištěna na jednom místě v okrese.
  4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotnickým zařízením v okrese (Nemocnice Znojmo, p.o., Nemocnice Vyškov, p.o., Nemocnice Kyjov, p.o., Poliklinika Břeclav, s.r.o., Nemocnice Boskovice, Úrazová nemocnice Brno) – spádovým územím bude území okresu (tedy ne podle přirozené spádovosti, ale administrativně). Pro okres Brno-venkov bude služba ohledání zemřelých zajištěna poskytovatelem této služby pro Brno-město. Služba bude vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP.

Požární a poplachové směrnice

1. Účel

Poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, nebo pohromy.

2. Povinnost hlásit požár

Povinnost hlásit požár má každá osoba, která požár zpozoruje. V hlášení uveďte kdo volá, kde hoří, co hoří. Hlášení proveďte na ohlašovnu požáru:

Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, Sokolnice

544 224 131, 544 224 423

Jiří Životský, Na Výhoně 507, Sokolnice

544 224 577, 604 232 100

Jaroslav Černý, Pod Stráží 232, Sokolnice

606 917 999

3. Povinnost poskytnout pomoc

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen neprodleně tak učinit použitím všech prostředků, které jsou po ruce a případ ihned ohlásit na adresy, uvedené v předchozím odstavci. Nestačí-li svými silami a prostředky na zdolání požáru, sám ohlásí požár na uvedených adresách a do doby, než přijde pomoc, učiní vše, čeho je zapotřebí ke znemožnění rozšíření požáru.

4. Způsob vyhlášení poplachu

Poplach se vyhlásí stisknutím a přidržením červeného tlačítka na budově požární zbrojnice v ulici Na Stráži. Jako náhradní způsob vyhlášení poplachu se pustí gramodeska se signálem HOŘÍ v místním rozhlase.

5. Povinnost při vyhlášení poplachu

Při vyhlášení požárního poplachu je nutné zřídit vypnutí elektrického proudu pro zdárné a účinné zdolání požáru. Dále je třeba dbát pokynů velitele zásahu.

6. Důležitá telefonní čísla

Hasiči Brno

150

Hasiči Židlochovice

547 238 222, 547 238 209

Hasiči Pozořice

544 250 222

Ohlašovna požáru v obci Telnice

544 224 410, 544 224 104, 544 224 705

Ohlašovna požáru v obci Újezd u Brna

544 224 218, 544 224 336, 544 224 901

Ohlašovna požáru v obci Moutnice

544 248 511, 544 248 555, 544 248 232

Ohlašovna požáru v obci Žatčany

544 229 526, 544 229 513, 544 229 525

Ohlašovna požáru v obci Měnín

544 224 521, 544 224 554, 544 229 108

Ohlašovna požáru ve Šlapanicích

544 228 008, 544 228 010

Policie ČR Brno

158

Rychlá záchranná služba Brno

155

Policie Židlochovice

547 238 103, 543 231 086

Pohotovostní služba - plyn

1 239 nebo 545 240 001

Pohotovostní služba - el. rozvodů Brno

800 225 577


Ptačí chřipka.

   

Koncepce ochrany obyvatel v Jihomoravském kraji


Bezpečnost obyvatel v Jihomoravském kraji.


Ochrana obyvatelstva.

Úplný text publikace.

Pro případ ohrožení.

Úplný text publikace.

Příručka pro občany.

Úplný text publikace.


Praktické rady – povodně

Úplný text publikace.


Co dělat po povodni.

Úplný text publikace.


Nařízení Krajské veterinární správy 05/2009.


Nařízení Krajské veterinární správy 05/2008.


Nařízení Krajské veterinární správy 03/2008.


Nařízení Krajské veterinární správy 10/2007.


SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

Posláním SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY  (SOS)  je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. Velkým podílem se věnuje poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy. Důležitou prioritou SOS je bezpečnost výrobků, proto se zaměřují na dodržování bezpečnosti potravinových i nepotravinových výrobků a upozorňují na výskyt těch nebezpečných. Soustředí se také na zprostředkovávání spotřebitelských testů tak, aby s nimi byl seznámen co nejširší okruh spotřebitelů, kteří mají zájem o kvalitní a bezpečné výrobky.
Kontakt:
Spotřebitelské informační centrum SOS Brno, Křenová 151/47, 602 00
tel: 543 255 371
Otevřeno pro nečlenskou veřejnost každé pondělí a úterý od 16.00 - 18.00 hodin, středu od 15 - 17 hodin a každý čtvrtek od 15:00 - 18:00 hodin.
Odkaz na stránky SOS.
  

Odkazy na jiné stránky.

 
 

Adresář úřadů a institucí

Subjekt
Adresa
Telefon       
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 111
Městský úřad Šlapanice
Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
533 304 315
Tajemník
Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
533 304 100
Kancelář tajemníka - Brno
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 200
Odbor vnitřních věcí - matrika
Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
533 304 322
533 304 325
Odbor vnitřních věcí - Brno
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 252
Odbor dopravy
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 450
Odbor stavební
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 550
Odbor územního plánování a rozvoje
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 520
Odbor sociální
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 601
Odbor finanční
Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
533 304 347
Odbor investic a správy majetku
Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
533 304 360
Odbor životního prostředí
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 111
Odbor živnostenský
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
533 304 800
Katastrální úřad Brno - venkov
Úzká 6/471
656  777  Brno
542 532 211
Krajská hygienická stanice
Jeřábkova 4
Brno
545 113 034
webdesign: Synetix
©2006-2018 Obecní úřad Sokolnice